Historikk

Historikk – fra 40 forskjellige legat til felles forretningsdrift i Stor-Elvdal Legatkontor


Legatkontoret

De enkelte legater har fra de ble opprettet hatt egne forretningsførere, valgt, oppnevnt eller ansatt av det enkelte styre. Følgelig spredt over hele bygda og ikke alltid fulgt reglene for stiftelser og legater m.h.t årlige møter og regnskap.

Les mer: Historikk

Legatbok for Stor-Elvdal

Legatboken er et historisk dokument ment for oppslag og historisk informasjon knyttet til legatene.

Legatboken er oppdatert pr. 26 mai 2003.
Legathåndboken egner seg best på nettbrett og PC
Legathånboken kan skrives ut i sin helhet via artiklens ikoner i toppen av skjermen

 


 

Forord i Legatboka av 1971, v/ Sverre Myrberget

Oppgave over, og Statutter for legater til beste for Stor-Elvdal m.m. med bl.a. opplysning om deres forvaltning, styre,lovlig kapitalanbringelse,og til hvilke formål renteavkastningen kan anvendes.
De 32 førstnevnte legater i denne fortegnelse, samt legat nr 37 forvaltes f.t. ved Stor-Elvdal Legatkontor, hvortil søknader om bidrag og lån kan sendes, hvert legat har eget styre hvis sammensetning er bestemt av legatstifterne.
I denne bok er også tatt med noen legater som forvaltes av etater utenbygds, men som kan søkes av Stor-Elvdøler, som f. eks hos Hedmark Landbruksselskap, Hamar, Hedmark Husflidsforening, (Husfliden) Hamar, og Det Norske Skogselskap, Oslo.
Kapitalen for de 39 førstnevnte legater i denne bok var pr. 1/1 1971 vel 2.3 mill. kr. (De 9 sistnevnte representerte på samme tid ca. 1.7 mill. kr.)
Utdeling av bidrag fra legatene foregår som regel en gang i året. Søknadsfrist, og til hvem søknad skal sendes, averteres i dagspressen.
Midler tilhørende offentlige stadfestede stiftelser, fonds og legater, kan anbringes bl. a. på følgende måter:
Første pr. pantelån i fast eiendom overenstemmende med canselliplacat av 10/4 1795

 1. Statsobligasjoner.
 2. Statsgaranterte obligasjoner.
 3. Obligasjoner utstedt av fylkeskommuner.
 4. Kommuneobligasjoner, nŒr de er godkjent av vedkommende Stiftsdireksjon.
 5. Elektrisitetsverksobligasjoner, garantert av fylke og kommuner i forening.
 6. De av Kreditforeningen ihh til lov av 17/6 1907 utstedte ihendehaver obligasjoner.

 


Stor-Elvdal Legatkontor

Legatkontoret ved Sverre Myrberget samlet i sin tid , fra ca 1950 til 1971 legatene under hatt. Han samlet, og utga i 1971 Legatbok for Stor-Elvdal, trykket ved Norsk Skoletidendes Boktrykkeri A/S Hamar i 1972.
I 1999 ble det klart at en ny Legatbok måtte utarbeides og utgis. Dette arbeid er i gang, under hensyn tatt til tillegg, fusjoner og endringer til fondslegater som har skjedd i de siste år. Legatbok for Stor-Elvdal 2001 ble primært utarbeidet for internett. Denne papirversjonen baseres på teksten som er lagt ut på internett.
Legatkontoret arbeider sammen med Legatrådet, se dette. Legatkontoret fører regnskap for hvert av legatene, og for legatkontoret. Legatkontoret innkaller til møter i alle legater før jul hvert år. På møtene presenteres søknader om stipend og støtte i henhold til annonse i lokalavisene.
Blant de faste postene på møtene er også valg på legatstyremedlemmer.

 

Stor-Elvdal Legatråd

Forretningsfører Terje Bjøntegaard
Tlf 6246 0337 / Mob 997 10 253
Epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Legatrådet består for tiden ( år 2001) av:


Leder: leder i 07 lensmann Evenstads legat, Thorer Ruud
Tlf 62460488
Vara leder i 38 Kr. Nyhus legat f.t. ordføreren

Ordføreren i Stor-Elvdal, Øivind Strand
Tlf 6246 4630 / mob 976 93 550
Vara lensmannen

Sognepresten i Stor-Elvdal, Åge Hval
Tlf ktr 6246 4840 / priv 6246 0091 / mb 911 10 780

Vara kommunelege 1

Legatrådet ble opprettet i 1994, etter initiativ fra Legatkontorets forretningsfører. Bakgrunnen var at revisor, Revisorkonsult på Alvdal/Tynset følte behov for et styre også for den del av legatene som ble adminisstrert av Legatkontoret. Se også under Legatkontoret, historie, om plasering av kapital, om sletting og om fondslegater. Alle Legatenes kapital ble jo samlet i Legat-kontorets kapitalkonto, og dels plassert i Statsobligasjoner. Legatkontorets regnskaper har vært revidert av samme revisor fra starten.
Det var naturlig å gå til lensmann Evenstads legat å søke etter ”Legatråd”
Der ble rammen lagt, som er listet opp i headingen. Ledelsen i det største av Stor-Elvdalslegatene hadde mer enn en gang tidligere tatt ledelsen for fellestiltak for legatene se Legatkontoret, ledelse, 3.2. Se også under lensmann Evenstads egne sider under etterskrift.

Fra Lensmann Evenstads styreprotokoll fra møte 16. Juni 1994 hitsettes:

Sak 6 Oppretting av Legatråd for Stor-Elvdalslegatene
Lensmann Evenstads legatstyre foreslår slik sammensetning:

 • Formann formann i lensmann Evenstads legat vara: form. i legat 38
 • Ordføreren vara: lensmannen
 • Sognepresten vara: distriktslegen
 • Legatrådet skal være et kontroll-organ for Legatkontoret og dets regnskap med de enkelte legaters midler
 • Legatrådet skal og ivareta legatenes felles interesser, uten å gripe inn i de enkelte legaters styring.
 • Legatrådet skal møte hvert år etter regnskapets avslutning.

 

De enkelte legaters styrer og status i 2001

01 Atneosens legat 977113695

Styret består av leder i Atneosen Menighetsråd og Signe Løsset oppnevnt 1996-2000 og sognepresten
Formål Atneosen kapell.
Legatet er tatt ut av SE Legatkontors bestyring og regnskap etter ønske fra legatstyret i des. 1998

 

02 C C Bruun legater til Sollia og Stor-Elvdal 977113792

Styret består i 2002 av leder sognepresten valgt 2000, 2001 og 2002 og distriktslegen, kommunelege 1 og overformynder John Øye fra nov. 1999 og overformynder Elin Malo fra 1996.
Ikke godkjent av Fylkesmannen. Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Tidligere fusjonert:

02 Chr. og Marthe Bruuns legat til Stor-Elvdal og
03 Chr. og Marthe Bruuns legat til Sollia
Formål : 30% f/31 og 32, eldre og 70 % utd. I Sollia
Bunden kapital kr. 55.000
Bunden kapital kr. 55.000
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

 

04 Stor-Elvdal Barnehjems legat 977116120

Styret består i 2002 av leder Gunvor Modahl valgt i 2000 for 2001-02 og 2003 og lensmannen og sognepresten.
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Formål: 33 barnearbeid Bunden kapital kr. 55.000
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen. Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

 

05 Ole og Anne Evenstads minnelegat 977114004

Styret består av leder sognepresten valgt i 2003 for 2004 og 2005 og ordføreren, lensmannen og helsesøster.
Formål 55% f/32 eldre / f/21 utd 45% f/25 sykepl / f/31 diakoni.
Bunden kapital kr. 107.000.


Legatet består av tidligere:
05 Ole og Anne Evenstads minnelegat 977114004
styret består av leder sognepresten valgt 1995-96-97 og ordføreren og lensmannen og Knut Kristiansen valgt 1995-1999 UTGÅR 99 og Lisbeth Hammer Krog valgt 1995-1999 UTGÅR 99
og tidligere:
06 Anne Evenstads Diakonisselegat 977 113 989
Styret består av leder distriktslegen valgt for 1997-98-99 og sognepresten og Ragnhild Tremoen valgt fra 1993 UTGÅR 99 og Eli Løken Granlund fra 1996 UTGÅR 99

 

07 Lensmann Evenstads legat 971092238

Styret består av leder Thorer Ruud, styremedl fra 1991, leder fra 1996 og ordføreren, f.t. Øivind Strand og gardbrukerrepr. Anders Tryli, valgt i 2000 og skogbestyrer Embret Brænd fra 1980
Formål f/23 utd skog/jord f/41 støtte skog/jord
Bunden kapital kr. 2.500.000.-

 

08 Dr. Frosts legat

Legatet slettet i 1998. 52 sykehusstøtte / 31 diakoni
Særlig oppgave å ta vare på / stilling til statuen av dr. Frost
Det er opprettet en konto i Stor-Elvdal Legatkontors regnskap som viser legatets økonomi.

 

09 Knut Hals legat

Styret består i 1997 av leder , alltid sognepresten og Stor-Elvdal Sosialstyre
Legatet er slettet i 1997. Det er opprettet en konto i Stor-Elvdal Legatkontors regnskap som viser legatets økonomi. Legatet var ikke konfirmert.

 

10 Lilleenget og Ophus legat 977 114 586

Styret består av leder alltid lensmannen, presten, og form. i Stor-Elvdal sanitetsfor., f.t. Ragnhild Tremoen.
Formål 33% f/52 syke (Rasta) 76% f/52 syke (Strand)
Bunden kapital kr. 42.000
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Legatet består av tidligere:
10 Ragna Lilleengets legat
styret består av leder , alltid lensmannen og distriktslegen og form. i Stor-Elvdal Sanitetsforening, repr. av Ragnhild Tremoen fra 1993
og det tidligere:
13 Knut og Eline Ophus legat til Strand sogn
styret består av leder sognepresten valgt for 1995-96-97 og distriktslegen og Tormod Sætre valgt for 1995 til 1999
Bunden kapital kr. 42.000

 

11 N N Myklebys legat 977 114 748

Styret består av leder ordføreren valgt i 2000 for 2001, 2002 og 2003 og distriktslegen og distriktsveterinæren og Per Anders Westgaard valgt fra 1993 og valgt i 1999 og aug. 2001 og Magnar Hesjadalen valgt aug. 2001
Bunden kapital kr. 115.000

 

12 H og S Negaards minnelegat 977 114 772

Styret består i 2001 av leder sognepresten valgt i 2000 for 2001 og 2002 og lensmannen og ordføreren og Per Anders Westgaard valgt i 1999 og aug 2001 og Magnar Hesjadalen valgt i aug. 2001.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Bunden kapital kr. 55.000

 

13 Knut og Eline Ophus legat til Strand sogn 977 114 918

Styret består i 1997 av leder sognepresten valgt for 1995-96-97 og distriktslegen og Tormod Sætre valgt for 1995 til 1999 UTGÅR 99
Legatet ble i 1998 fusjonert til legat 10 Lillenget

 

14 Dorte og Hanna Stais legat 977 115 299

Styret består i 2002 av leder, alltid sognepresten, lensmannen og ordføreren.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Formål 38% f/32 eldre / 62% f/33 barnearbeid
Bunden kapital kr. 55.000

Består av tidligere:
14 Dorte Stais legat 977 115 299
styret består av leder sognepresten, for 1995-96-97b og lensmannen og Lisbeth Stensrud for 1996-97-98-99 UTGÅR 99

 

15 Hanna Stais legat 977 115 302

Styret består av leder sognepresten alltid og ordføreren og lensmannen og Lisbeth Stensrud for 1996-97-98-99 UTGÅR 99
Legatet ble i 1998 fusjonert til 14 Dorte Stais legat

 

16 Anders B Syren Trønnes legat 977 115 523

Styret består av leder ordføreren og kommunestyret UTGÅR 99
Legatet ble slettet i 1998 og kapitalen lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond med formål f/21 for utdanning

 

17 Anne Sætres legat 977 115 402

Styret består av leder sognepresten for 2003, 2004 og 2005 og overformynder John Øye fra nov. 1999 og overformynder Elin Malo fra 1996.
Bunden kapital kr. 170.000

 

18 Gedine Svestads legat 977 115 361

Styret består i 2002 av leder sognepresten for 2000, 2001 og 2002 og ordføreren og lensmannen.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Formål f/32 eldre / f/21 og f/24 utd.
Bunden kapital kr. 42.000

 

19 Gina Nickelsens legat 977 114 810

Styret består i 1998 av leder kommunelegen alltid og lensmannen, og Gunvor Modahl for 1994-95-96-97.
Legatet ble slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor i egen konto/fond med formål f/25 / f/52 støtte til sykepleien.

 

20 T T Trønnes og hustrus legater 977 115 558

Styret består av leder - alltid ordføreren, sognepresten og overformynder 1 John Øye og overformynder Elin Malo.
Formål: 42% f/31 diakoni ,17% f/72 sang/musikk , 41% f/32 eldre
Bunden kapital kr. 140.000 .

Består av tidligere:
20 T T Trønnes Diakonlegat
styret består av leder ordføreren og kommunestyret UTGÅR 99 og leder i sykepleien
og tidligere:
21 T T Trønnes sang og musikklegat 877 115 542
styret består av leder ordføreren og kommunestyret UTGÅR 99 og kirkesanger
og tidligere:
22 T T Trønnes legat for Stor-Elvdalen 977 115 566
styret består av leder overformynder Thor Sæther for 1997-98 og overformynder Elin Malo fra 1996 og sognepresten

 

23 Sakf P Trønnes og hustrus legat 977 115 531

Styret består i2002av leder sognepresten i 2000 for 2001 og 2002 og lensmannen og distriktslegen.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
formål f/33 barnearbeid og f/32 eldre
Bunden kapital kr. 50.000

 

24 E og K Westgaards legater 977 115 655

Styret består i 2002 av leder Oddvar Røe, valgt i 2000 for2001, 2002 og 2003, Eva Brænd og leder i SE Bondelag f.t., Knut Olav Haugland fra 2000.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd
Formål 55% f/41 jord/ skog - utd. 45% sang/musikk
Bunden kapital kr. 45.000

Består av tidligere legater:
24 Edvardt og Karenus Westgaards legater 977 115 655
styret består av leder Oddvar Røe for 1994-95-96-97 og form. i SE Bondelag f.t. Anne Ulvik og Eva Brænd
og tidligere:
26 Karenus Westgaards legater for sang og musikk 977 115 663 ?
styret består av leder Ola Ulvmoen for 1995-96-97 (entlediget fra 96) og Kari Messelt og Alf Børresen

 

28 Øien og Westgaards dyrevernlegat 977 115 701

Styret består i 2002 av leder alltid ordføreren , Per A. Westgaard gjenvalg i 2001 og Oddvar Røe.
Formål 57% f/28 bidrag dyrestell, 43% f/30 premiering røktere . Bunden kapital kr. 45.000.
Vedtatt 4/12 2002 å slette, legge til SELK som fondslegat
Ikke godkjent av Fylkesmannen.Nytt styre er fra 1/1 2003
Stor-Elvdal Legatråd

Bestod av tidligere legater:
28 Bottolf Gj Westgaard og hustrus legat 977 115 701
styret bestod av leder Oddvar Røe (for fylkesagr. i husdyrbruk) for 1997-98-99 og ordføreren og Per Anders Westgaard for 1996-97-98-99
og tidligere
30 Martinus Øiens legat for dyrebeskyttelsen 977 115 736
styret bestod av leder ordføreren og formannskapet i Stor-Elvdal

 

29 Halvor A Vestgaards legat 977 115 698

Styret bestod av leder sognepresten for 1997 og 98 og Ove Andreassen for 1996-97-98-99 vara Lisbeth Stensrud s.t. og Jan Widar Foss for 1996-97-98-99 Lisbeth Hammer Krog.
Legatet er slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond
med formål kirkemusikk, organistlønn eller orgelkostnader.

 

31 Ole og Marit Øvergaards legater 943 765 618

Styret består av leder sognepresten, valgt for 2000, 2001 og 2002 ordføreren, og Frida Enger valgt fra 1999 for 2000, 2001 og 2002 og Per Anders Westgaard for 2000, 2001 og 2002.
Formål 90% f/24 utd kvinner, 10% f/21 utd
Bunden kapital kr. 170.000.-

Består av tidligere legater:
31 Marit Øvergaards minnelegat 943 765 618
styret bestod av leder sognepresten for 1997-98-99
og distriktslegen
og Hulda Tronstad UTGÅR 99
og Ella Kopperud UTGÅR 99
og tidligere
32 Ole og Marit Øvergaards legat 977 115 760
styret bestod av leder Liv Mette Myrvang Ruud for 1994-95-96
og Sverre Westgaard for 1994-95-96
og Liv Nesheim for 1994-95-96

 

33 dyrlege S A Christensens legat 977 113 857

Styret bestod av leder sognepresten for 1997-98-99 og lensmannen og Gunvor Modahl for 1994-95-96-97
Legatet ble slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond og med formål f/33 barnehjem eller barnearbeid

 

34 Dortinus O Moen og hustrus legat 977 114 675

Legatet er slettet i 1997, overført til SE Legatkontor i egen konto/fond med
formål jordbruk og utdanning for Solliværinger

 

35 Distriktslege O Paus legat

Er slettet. Legatet har egen konto i SE Legatkontor hvor økonomien framgår
Legatet var ikke konfirmert.

 

36 Anne Evenstads husflidslegat 977 113 997

Styret består av Hedmark Husflidslag, leder Margit Bredesen,
adr. sekr.: Ragnhild Løken 2433 Heradsbygd.
Bunden kapital kr. 100.000

 

37 Beret og Trygve Tresengs legat 977 115 507

Styret består av leder lensmannen for 2003, 2004 og 2005 og Gunvor Modahl og lensmannen.
Formål f/36 mor og barn, og f/52 helsestell barsel
Bunden kapital kr. 190.000

 

38 Kristian Nyhus legat til Sollia 977 114 861

Styret består av leder ordføreren for 2003, 2004 og 2005 og lensmannen og sognepresten
Bunden kapital kr.530.000

 

39 Sigrid og Melkior Øiens legat

Styret består av leder ordførerenog Formannskapet i Stor-Elvdal
Legatet er slettet i 1998. Kapitalen er lagt til SE Legatkontor som egen konto/fond for formålet, kreftsaken

 

50 Stor-Elvdal Legatråd forretningsfører Terje Bjøntegaard.

Legatrådet består av leder
leder i 07 lensm. Evenstads legat f.t. Thorer Ruud ,
vara:leder i 38 Kr. Nyhuslegat f.t. ordføreren,
og ordføreren f.t. Øivind Strand ,med vara: lensmannen
og sognepresten f.t. Åge Hval ,med vara: kommunelege I

Listen er ajourført 2003-01-03 Stor-Elvdal Legatkontor


 

Legatene, opprinnelige statutter, fusjoner, historikk

01 Haagen og Anne Atneosens legat 14
02 Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal 16
03 Christian og Marthe Bruuns legat for Sollia 18
04 Stor-Elvdal Barnehjems Legat 20
05 Ole og Anne Evenstads minnelegat 25
06 Anne Evenstads legat til støtte for Diakonissegjerningen 29
07 Lensmand Evenstads legat 31
08 Distriktslege Søren Frosts legat 34
09 Sogneprest Knut Hals’ legat 36
10 Ragna Lillengets minde 38
11 Veterinærkaptein N. N. Myklebys legat 40
12 Halvor og Simen Negaards Minde 42
13 Knut Ophus og hustru Eline Ophus legat 44
14 Dorte Stais Legat 46
15 Hanna Stais Legat 48
16 Anders Bottolfsen Syren Trønnes Legat 50
17 Anne Sætres legat 52
18 Gedine Svestads legat 55
19 Gina Nickelsen Søstu Trønnes legat 58
20 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for diakonissesaken 60
21 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for sang og musikk 63
22 T T Trønnes legat for Storelvedalen 65
23 Sagfører P. Trønnes og hustru Anne Sirene Trønnes legat 67
24 Edvard og Karenus Westgaards legat for jordbruk 69
25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse 72
26 Karenus Westgaards legat til fremme av sang 74
27 Karenus Westgaards legat til fremme av musikk 76
28 Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrids legat 78
29 Halvor Andersen Vestgaards legat 80
30 Martinus Øiens legat 82
31 Legatet Marit Øvergaards minde 83
32 Ole og Marit Louise Øvergaards legat 85
33 Statutter for S A Christensen og hustru Anne Beates legat 87
34 Dorthinus O Moen og hustru Oline Olsdatters legat 89
*35 Anne Evenstads legat til Hedemark amts landhusholdningsselskab 90
36 Anne Evenstads legat til fremme af husflid 91
37 Løytnant Trygve Treseng og jordmor Berit Margrethe Tresengs legat 93

Legater som har kommet til etter at Legatboka av 1971 ble utgitt:

38 Kristian Nyhus's legat 95
39 Statutter for Sigfrid Margit og Melkior Øiens legat 97

Legater som ikke bestyres av Stor-Elvdal Legatkontor:

50 Ole Evenstads legat. 99
51 P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat. 101
52 Hallstein Øvergaard og hustru Dagnys legat til skogsakens fremme 102
53 Bankier Johs. G. Heftyes legat 103
54 Axel Heibergs minnefond. 104
55 Lotterifondet 105
56 Generalmajor Alf Lund og hustrus legat 106
57 Nils A. Stangs legat 107
58 Skogingeniør N. E. Krogs legat (1908) 108
59 Mads W Stangs legat (1909) 109
60 Grosserer Charles Crawford Tandberg og hustru Ingeborg Alexandras legat 110
60 Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat 111

De 12 legatene nr. 50 - 61 forvaltes av Det Norske Skogselskap, med formål til skogsakens fremme. Skogselskapet averterer og foretar mulige tildelinger av bidrag.

De enkelte legater har følgende formål:

 • Spesielle formål: legat nr. 1, 11,15,29 og 33
 • Skog, jordbruk og skoler: 7, 24, 34, 35 og 50 til 61
 • Videregående skoler og praktisk opplæring: 18, 25, 28, 32 og 36
 • Verdig trengende og skoler: 3,5, 11,12, 14, 16, 17, 18 og 37
 • Syke og verdig trengende: 2, 4. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23 og 37
 • Diakonissegjerningen: 6 og 20
 • Piker og enslige kvinner, også enker: 10, 31 og 37
 • Sang og musikk: 21, 26, og 29
 • Godt stell av dyr: 11, 28 , 30

01 Haagen og Anne Atneosens legat

Anne Olsdatter N Bakken Atneosen 1831 1909 Hågen Nilsen Atneosen 1830 1912

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Haagen og Anne Atneosens legat, opprettet av sammenskutt pengegave, stor kr 2.170, der overragtes Haagen og Anne Atneosen på deres gullbryllupsdag den 30. mars 1904, utgjør en selvstendig stiftelse der ikke må sammenblandes med kommunens midler.

§ 2
Legatet bestyres av Stor-Elvdal hovedsogns kirketilsyn og en i Atneosgrenda bosiddende,der velges av Herredsstyret og hvis fungsonstid faller sammen med kirketilsynets av sognestyret valgte medlemmer.
I følge Sosialdepartementets stadfestelsesdokument av 12. september 1957 er § 2 endret, og blir sålydende:
§ 2
Legatets bestyres av Atneosen Menighetsråd og en i Atneosgrenden bosittende som velges av Herredsstyret, og vis fungsjonstid faller sammen med menighetsrådets.

§ 3
Legatets styre ansetter kasserer og regnskapsfører, og bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon sammes lønn. Kassereren har at stille betryggende kaution.

§ 4
Legatkapitalen anbringes og forvaltes på en sådan måte som for offentlige stiftelser er, eller blir bestemt, hvorhos legatet skal være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll og revisjon.

§ 5
De årlige renter av legatkapitalen utbetales Haagen og Anne Atneosen så lenge noen av dem lever. Når begge er døde, oppspares av de årlige renter minst 1/5 dertillegges kapitalen, inntil denne har nådd et beløp på kr. 10.000.- Resten av rentene anvendes til vedlikehold av Atneosen kapell, der er skjænket bygden av Haagen og Anne Atneosen, og ettersom kapitalen vokser tillike til betjening av kapellet.

§ 6
Skulle der til kapellets vedlikehold og betjening ikke medgå det hele rentebeløp, anvendes det overskytende til utdeling til trengende i Atneosgrenda til jul.

§ 7
Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvorpå legatstyret besørger dem trykket i et tilstrekkelig antall eksemplarer.
Stor-Elvedalen den 8. april 1906
Haagen N. Atneosen m.p.p Anne O. Atneosen m.p.p.
Vitner: C. J. Ecktell T. Noren

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 10.000.-)

Etterskrift:
01 Atneosens legat styret består av leder i Atneosen Menighetsråd og Signe Løsset oppnevnt 1996-2000 og sognepresten
Kapital pr. 1/1 1998 kr. 18.866.- herav bundet kapital kr. 13.000
Regnskap i 1997 viste inntekt kr. 1.204 og utgift kr. 870
Legatet er i 1998 anbefalt å legges til Legatkontoret med øremerket kapital. Legatets styre ønsket imidlertid å overta legatet selv, og dette ble godkjent av Fylkesmannen. Legatets administrasjon ble derfor overdratt til styret pr 1. jan 1999, og resterende legatkapital, kr. 12.851.45 ble overført til egen konto i bank.

Historie:
Legatgiver Haagen Atneosen (1830-1912) og hustru Anne Olsdatter (N.Bakken) (1831-1909) bekostet også Atneosen Kapell og kirkegård, skjenket kommunen og innviet i 1882.


 

02 Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal

Marthe Bruun 1837 - 1888 Chr C Bruun 1826-1907

Statutter for Christian og Marthe Bruuns legat for Stor-Elvdal

§ 1
Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal er opprettet ved
Testamente av 13. Mars 1904, og ble overlevert legatstyret den 13. Oktober 1908 med kr. 8.995.-. Legatets kapital skal være uangripelig og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt.
Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentilge, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skatteyterne.

§ 2
Legatets styre består av stedets sogneprest og overformynderi, samt dr. Frost eller – etter ham – av den av bygdens leger, som sogneprest og overformynderi måtte bestemme.
Styret velger formann og viseformann for 3 år av gangen. Ingen gyldig beslutning kan fattes med mindre 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Av legatets renter vedlikeholdes legatstifternes gravsteder med gitter, støtte og blomster hver sommer. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av samme rentemidler. Resten av rentemidlene tillegges kapitalen inntil denne har nådd en størrelse av 20.000.- -tyvetusenkroner-, og dersom legatet senere påføres tap, skal kapitalen ved årlig tilskudd av rentene eller del av disse atter bringes opp til kr. 20.000.-
For øvrig skal legatets rentemidler utdeles i porsjoner på høyst kr. 200.- om året til hederlige, brave, uformuende, sykelige personer føtte og bosatte i Stor-Elvdal og som ikke har nytt understøttelse av fattigvesenet, særlig sådanne, der lider av livsfarlige og smartefulle sykdommer , som kreft, tuberkulose, blindtarmbetennelse, nervesvekkelse, blæresykdommer, etc.
Pengene skal anvendes til legehjelp, operasjon, opphold ved sanatorium, bad eller annen helbredelsesanstalt.
Fortrinnsberettiget til understøttelse er, under ellers like omstendigheter, syke og trengende slektninger av legatgiverne, bosatte i Stor-Elvdal, og personer, der har tjent i legatgivernes hus så lenge som 4 a 5 år.

§ 4
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn.

§ 5
For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år inden februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon av Kirkedepartementet. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontrol.

§ 6
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Storelvdalen i juli og oktober 1912
S. Frost C. J. Eckell P. G. Trønnes og A. Landet
Lege Sogneprest overformyndere

Historie:
Christian og Marte Bruun var bruker av Brenna gard i Stor-Elvdal, og eide området bak Stor-Elvdal Hovedkirke – kollen mot elva. Kirken, som ble bygget ca 1820 skulle etter planen flyttes nærmere elva ca. i 1890, men da Bruun motsatte seg dette, ble det ikke noe av flyttingen.

Etterskrift:
Legatet ble i 1997 slått sammen med det andre av Bruuns legater, 03 Christian og Marthe Bruuns legat for Sollia, og benevnes nå som 02 Christian og Marthe Bruuns legater til Stor-Elvdal og Sollia. Kortnavn 02 Bruuns legater

Legatet bestyres av Sognepresten i Stor-Elvdal, kommunelege 1 og Overformynder I og II
Legatets kapital pr 1/1 1971 var ca. kr. 32.000.-
Legatets kapital pr 1/1 1997 er ca. kr. 26.000.-
Legatets kapital pr 1/1 2000 er ca. kr. 58.000.- etter fusjon med legat 03

02 Stor-Elvdalslegatets formål er støtte for syke.
03 Sollialegatets formål er undervisning (ivaretaes nå av det nye Sollialegat nr. 38 Kristian Nyhus’ legat.)
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd


03 Christian og Marthe Bruuns legat for Sollia

Marthe Bruun 1837-1888 Chr C Bruun 1826 1907

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Christian og Marthe Bruun's legat for Sollia er opprettet ved testamente av 13. Mars 1904, og Codicil av 21. November 1906, med en kapital av kr. 4.500.- Kapitalen skal være uangripelig og anbringes og forvaltes som for offentlige stiftelser er, eller blir bestemt. Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 2
Legatets styre består av stedets sogneprest og overformyndere, samt av dr. Frost, eller - etter ham - den av bygdens legat som sognepresten og overformynderiet måtte bestemme. Styret velger formann og viseformann for 3 år av gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styremøter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Renteinntektene av kapitalen, kr. 4.500.-, tillegges kapitalen til denne har nådd kr. 10.000.- , hvoretter rentene, etter at faste utgifter er dekket, kan deles ut til 2 verdige, begavede , unge menne eller kvinner føtt i Sollia, til erhvervelse av nyttige kunnskaper, med en halvdel på hver.
Søkes om disse legatrenter av gårdbruker Peder Johnsen Kulstads barn, og disses nedadstigende linjer, skal leilighetsvis for en person ad gangen særlig komme i betraktning av legatets midler til hjelp til utdannelse.

§ 4
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de som betrodde midler. Styret bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn.

§ 5
For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon av Kirkedepartementet. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet. Også for øvrig skal legatet være undergitt den til enhver tid for offentlige stiftelser anordnede kontroll.

§ 6
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.
Sollia Overformynderi 29/11 1930
Harald E. Negaard Ole P. Moen H. Egede Nissen, prest

Historie:
Se under legat 02 Bruns legat til Stor-Elvdal Etterskrift: Legatet ble i 1998 slått sammen med 02 Christian og Marthe Bruuns legat til Stor-Elvdal og benevnes nå som 02 Christian og Marthe Bruuns legater til Stor-Elvdal og Sollia, kortnavn 02 Bruuns legater Legatet bestyres av Sognepresten i Stor-Elvdal, kommunelege 1 og Overformynder I og II
Legatets kapital pr.1/1 1971 var ca. kr. 13.000
Legatets kapital pr.1/1 1997 var ca. kr. 25.000 Legatets kapital pr 1/1 1998, etter fusjonen er ca. kr. 58.000. Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd


04 Stor-Elvdal Barnehjems Legat

Til beste for trengende gamle og barn i Stor-Elvdal. Stadfestet av Sosialdepartementet 2/6 1956.
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1
Stor-Elvdal Barnehjems legat er opprettet av Stor-Elvdal Barnehjem ved besluttning av 22/10 1954, og er legatkapitalen på kr. 20.000.- -tjuetusenkroner-

§2
Legatets midler skal være uangripelige og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt.
Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldri må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skattyteren.

§3
Legatets styre består av soknepresten i Stor-Elvdal og lensmannen i Stor-Elvdal som selvskrevne medlemmer og et tredje medlem som velges av de to førstnevnte
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

For 4 –fire- år av gangen. Det tredje medlem skal være en kvinne. Så lenge noen av medlemmene i det siste styret for Barnehjemmet lever skal det kvinnelige styremedlem velges blant disse. Senere velges en sosialt interessert kvinne som det tredje styremedlem.

§4
Legatets rentemidler skal gå til hjelp for trengende gamle og barn i Stor-Elvdal.

§5
Rentene bør deles ut hvert år.

§6
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann.
Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor legatets møter.

§7
For legatets midler avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke- og Undervisningsdepartement til revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§8
Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Koppang, 29/10 1954

Kr. Juul Johansen H. Wæringsaasen Magne Myrvang
Sokneprest i Stor-Elvdal Lensmann i Stor-Elvdal Ordfører i Stor-Elvdal

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 34.000.-)

Etterskrift:
Teksten i §3 er endret som en følge av tiden som går og lyder pr. år 2000:

Ӥ3
Legatets styre består av soknepresten i Stor-Elvdal og lensmannen i Stor-Elvdal som selvskrevne medlemmer og et tredje medlem som velges av de to førstnevnte for 4 –fire- år av gangen. Det tredje styremedlem skal være en sosialt interessert kvinne .”
Teksten i §6 er endret som en følge av endring i forvaltningen, og lyder pr år 2000:

Ӥ6
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann.
Styret bestemmer, med approbasjon av Fylkesmannen i Hedmark hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor legatets møter.
Teksten i §7 er endret som en følge av endring i forvaltningen, og lyder pr år 2000:

Ӥ7
For legatets midler avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang ,revidert av registrert revisor, til Fylkesmannen i Hedmark. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.”
Endret tekst er understreket
Legatets statutter gir rom for støtte til Diakoni (137), til eldre (132) og barnearbeid (133) Pr. 1/1 2000 er kapitalen kr. 71.803.-
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:
Stor-Elvedalens Barnehjem , tilblivelse og første driftsår.
Om dette har Stor-Elvdal Historielag ved Steinar Engen skrevet slik i 1998:

Storelvedalens Barnehjem.
Begynnelsen til barnehjemmet kan en finne i en ”beretning om dets tilblivelse og første driftsaar” utgitt av forstanderskapet i desember 1904. Den første tanke om å bygge et barnehjem i Stor-Elvdal kan en finne i regnskapsbøkene til Indremisjonens Kvindeforening, da Camillo Ranzau Bøckmann var sogneprest i bygda. Fru Bøckmann førte regnskapsboka i 1882, og her var det oppført:
”Den første gave til et barnehjem i Storelvedalen er av skolekommisjonen kr. 26.- , og da Bøckmann forlot bygda i 1887 var Barnehjemsfondet økt til kr. 1600.-
Arbeidet fortsatte mens G.Joh.Didrichson var sogneprest, og i 1894 fikk Kvindeforeningen den store pakkhusbygningen ved Fram som gave av kommunen.
Tømmeret skulle benyttes til oppførelse av et barne- eller alderdomshjem og sykehus. Dette ga støtet til at byggingen kunne starte, og første etasje ble satt opp allerede året etter. Tomt ble gitt av D Paus som eier av ”gården Brenden”, og huset ble reist oppe i bakken overfor kirkestua ved Hovedkirken.
I Gavebrevet ble bestemt at ”hvis Indremisjonens Kvindeforening nogensinde ville afhende tomten med påstående huse til annet brug, skal den ved lovligt skjøn søge bestemt tomtens verdi og overgive denne sum til et legat, der skal bære giverens navn og anvendes til bedste for gamle trængende personer i Storelvedalen.” I regnskapet ble tomten verdsatt til kr. 300.-
I begynnelsen av 1897 var man kommet så langt at det store to-etasjes hus var under tak, og panelt innvendig i første etasje. Det ble og satt i gang en privat forsøksdrift med forpleining av gamle og barn for fattigvesenets regning, men driften ble nedlagt etter er års tid, grunnet bestyrerinnens sykelighet.
Da kvindeforeningen fortsatt manglet midler til selvstendig drift, ble det besluttet å sette huset i full stand, både utvendig og innvendig i begge etasjer.
Dette ble gjort i de følgende år under sogneprest Ecktells ledelse, og i 1902 sto bygningen fullt ferdig. En stor oppmuntring under dette arbeidet var det at gårdbruker Simen Landet og hustru Oline Landet i 1901 ga kr. 5.000 til Hanna Stais Legat, hvor rentene skulle brukes til barnehjemmets drift. I det følgende året ble nødvendige midler til innbo skaffet tilveie, og barnehjemmet begynte sin ordinære drift i desember 1903.
Inntektene så langt var oppgitt til kr. 16.628.88. Den største summen på kr 7.704,12 var skaffet tilveie på 10 basarer i tidsrommet 1882 til 1903. De øvrige tilskudd fra legater og privatpersoner i bygda.
Til byggekomite ble valgt fanejunker O.H.Negaard, lærer S Treseng og skogbetjent Erik G Negaard. Byggekostnadene var på ca. 15.700, og i tillegg var det gitt byggematerialer og arbeid som ble verdssatt til kr. 2.322,36. Balansen pr 31/12 1903 som var startkapital for driften var på kr. 926,73.
Lover for barnehjemmet ble vedtatt på møter 16. februar og 9. mars 1897, og forstanderskapet skulle bestå av sognepresten,, samt 3 kvinner og en mann. Formålet var å tilby ”en kjærlig og kristelig forpleining av hjelpeløse gamle eller børn, som måtte overdrages til forsørgelse enten av det offentlige fattigvesen eller fra private”. Ved oppløsing av Indremisjonens kvindeforening, eller at den ikke lenger kunne se seg istand til å drive barnehjemmet, skulle restbeløpet av salgssummen gå til et legat for trengende gamle og barn i Stor-Elvdal. Statutter for et slikt legat skulle fastsettes av menighetens sogneprest, lensmann og ordfører.
Forstanderskapet fra 1897 besto av sogneprest E.J.Ecktell, fanejunker O.H.Negaard, fru Sigrid Trønnes, fru Petra Sjølie og fru Sigrid Østmoe. Bestyrerinne var frøken Elisabeth Kaurin og medhjelperske Berit Nesteby.
I 1904 var belegget 7 gutter og 7 jenter, og disse var:

 Navn   Født   Fødested
 Ottar Reiersen  25/1 1892  Fossum
 Asbjørn Reiersen  18/3 1894  Fossum
 Magnus Helmersen  3/6 1894  Grøndalen
 Alf Konrad Bergum  8/6 1894  Oslo
 Ludvig Martinussen  23/3 1895  Koppang
 Iver Johnsen  14/2 1895  Hovde
 Hans Bergum  20/9 1895  Oslo
 Hulda Gurenusdatter Trønnes  25/12 1890  Sæljordet
 Kari Ottosdatter  10/2 1895  Koppangsøen
 Emma Gundersdatter  10/2 1895   Ø.Rendalen
 Tina Johnsdatter  17/4 1896  Hovde
 Karen Johansdatter  17/9 1896  Husbækken
 Margit Olsdatter  6/10 1896  Koppang
 Anna Th. Andersdatter  24/11 1898  Koppang


To gutter, Bjørn Henry Johnsen og Harald Helgesen reiste til Amerika etter et halvt års opphold i hjemmet. Driftsutgiftene dette året var kr. 2.899,69, og bespisningen var utregnet til 29,8 øre pro persona pr. dag.

Framover mot første verdenskrig var det bare jenter på barnehjemmet, og på 1920-tallet ble2.etasjen utleid som familieleiligheter. I 1942 var det fire jenter tilbake på barnehjemmet, og to år senere var det bare to, men til gjengjeld var det da fire leietakere. Bestyrerinne var Håkki Sundet.
I 1954 ble barnehjemmet solgt for kr.18.710.- til Sigrid Hofstad Hansen
Barnehjemmets formue var pr. 31/12 1955:

 1. Hanna Stais legat Stor-Elvdal Sparebank m.v. kr. 3.415,66
 2. Sigrid Trønnes gave kr.10.993,20
 3. Christensens legat kr. 2.965,62
 4. Det Anonyme fond kr. 6.787.56

I tillegg var doktor Paus legat ført opp med kr. 500.- og Barnehjemmets legat kr. 20.000.- Nye statutter for disse ble utarbeidet 22/10 1954 av sogneprest Juul Johanen, ordfører Magne Myrvang og lensmann Håvard Wæringsaasen.
Regnskapet ble i de siste årene ført av Berger Spongsveen, og revisor var Olav Risberg.
Dok. Avsluttet 1/6 1998 Steinar Engen

Kilden til denne artikkelen er et lite hefte på 20 sider som befinner seg i orginal ved Stor-Elvdal Legatkontor.
Heftet er trykket av Oscar Andersens Bogtrykkeri i 1904, og innholdsfortegnelsen hitsettes:
Bliv Barnehjemmets ven!
Hjemmets historie i korte træk.
Love for ”Hjemmet”
”Hjemmet”s nåværende forstanderskap.
Barnehjemmets bestyrelse.
Barnehjemmets børn.
Gavefortegnelse for året.
Inventarieliste.
Utdrag av første driftsårs regnskab.
Tak!
Legatet er fra ca 1970 administrert av Stor-Elvdal Legatkontor.
Den store Barnehjemsbygningen , som da var i privat eie - brant ned på 1970-tallet


05 Ole og Anne Evenstads minnelegat

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909 Ole Olsen Evenstad nr 4 1827-1859

Statuttene slik de er gjengitt av Sverre Myrberget i Legatboka av 1971:
Legatet Ole og Anne Evenstads minde, er opprettet ved Anne Evenstads Gavebrev av 16. mars 1859, med en Kapital på 5.000 Spesiedaler.
FUNDATS (STATUTTER)
for det af Anne Olsdatter Evenstad opprettede
LEGAT
(Ole og Anne Evenstads Minde)

§1
Legatet hvis Grundfond udgjør fem tusinde Spesiedaler, skal altid være en selstendig stiftelse, hvis Midler aldrig maa sammenblandes med nogen af Kommunens Kasser, ikke heller bestyres eller anvendes annerledes end denne Fundats (Statutter) bestemmer.

§2
Af Kapitalens Renter skal, foruden de allerede oppsparede femti Spesiedaler aarlig lægges til Fondet, intil dette er naaet til ti tusinde Spesiedaler, en Sum, som da aldrig skal formindskes. Derimod kan denne Sum fremdeles forøges ved Tillæg af, hva der av de aarlige Rentebeløb ikke medgaar til Legatets Udgifter.

§3
Renterne anvendes til Hjelp for værdige Trængende og til Almenopplysningens Fremme i Storelvedalen, dog ikke saaledes, at de komme Fattig- eller Skolekassen til directe Lettelse eller hvor disse Kasser ifølge loven ere forpliktede til at opptræde med Hjelp eller Understøttelse, men altid udenfor disse Kassers Omraade.

§4
Som Tilfælde, hvori Legatets disponible Renter fortrinsvis skulde anvendes nævnes:

 1. Hvad angaar understøttelse til Fattige:

Ved hvert aars Julehøitid at anvende en del til indkjøb af Klædningsstykker og Fødemidler, der til Høitiden overrækkes Fattige fordelt i Portioner fra to til fem Speciedalers Værdi.
Understøttelse in natura med Frøkorn og Frøpotetes.
Anskaffelse af Husrom for fattige Husvilde Familieforsørgere
Som eller til Opmuntringspremier for større fattige Familieforsørgere der ved redelig Flid Edruelighed og Sparsomhed stræber at undgaa at blive andre til byrde, anvendes intil tyve Spesiedaler aarlig.

B

Understøttelse til begavede Ynglinger eller unge Pigers Uddannelse i en eller annen Retning, hvortil de have naturligt Anlæg; fortrinsvis bør sædelige Ynglingers Uddannelse til Almueskolelærere komme i Betragtning.
Besørgelse af Undervisning for yngre fattige Piger og Ynglinger af Sognet, hvorved de kunde oplæres i Hus- Mad- og Kreaturstel.
Godtgjørelse til de af Skolelærerne som udenfor den tvuungne Skoletid underviser fattige Børn, og forøvrigt eller i det Hele:
Til tidsmessige lovende Foretagender, hvorved nød av-hjelpes,Sædelighet og Oplysning fremmes.

§5
Legatet bestyres af en Kommisjon bestaaende af Sognepresten, Formandskabets Ordfører, Lensmanden og to gode Mænd som udvælges af Herredsstyrelsen. Skulle Sognepresten eller Lensmanden nogensinde være Formandskabets Ordfører tiltræder Viceordføreren eller en anden af Formandskabet Bestyrelsen.

§6
Med Hensyn til de valgte Medlemmers Ombudstid, Udtrædelse og Gjenvalg, Gjælde de i Lov om Formandslaber paa Landet af 14de Januar 1837 foreskrevne Regler.

§7
Kommisionen vælger selv sin Formand, der har at fungere som saadan i to aar, hvorefter han i ligesaa lang Tid kan være fri for Gjenvalg. I Formandens Forfald vælges et andet Medlem til Viseformand.

§8
Kommisionens Medlemmer ere forpliktede til at samles saa ofte de af Formanden inkalles.

§9
Ingen gyldig Beslutning kan tages, med mindre over halve Antal Medlemmer ere tilstede og i Tilfælde Stemmelighed gjør Formanden Udslaget.

§10
For Legatets Regning anskaffes følgende Protokoller, der forvares og føres af Formanden: En Dagbog, en Kopiebog og en Forhandlingsprotokol. Samtlige af disse protokoller autoriseres af Stiftsdireksjonen.

§11
Til Kasserer og Regnskabsfører antager Kommisjonen en skikkelig og duelig mand, som lønnes af Legatets Midler og har at føre efter foreskrevet Schema en af Kommisionen autorisert Protokoll, ligesom han ogsaa kan tilpligtes at fungere som Kommissionens Sekretær i og udenfor Møder.

§12
Regnskabsføreren har nøiaktig at rette seg efter den af Kommissionen givne Instrux, og stille Sikkerhed for de ham anbetroede Midler.

§13
Legatets Midler skulle i almindelighed udlaanes inden Storelvedalens Sogn efter de for Umyndiges Midler gjeldende Bestemmelser. Slægtninge af Testatrix have Fortrin til laan sev om de ere bosatte udenfor Sognet.

§14
Legatets Regnskaber aflægges inden hvert følgende aars Februar Maaneds Udgang og under det for saadanne Regnskaber fastsatte Ansvar. Regnskabet bliver in Duplo – det ene exemplar forsynet med alle fornødne Bilager, at tilstille Kommissionen, der det oplyste Exemplar gjennem Stiftsdireksjonen insendt til Kirkedepartementets Revisjon og Desisjon og besørger det andet utlagt til almindeligt Eftersyn.

§15
Det påligger Kommissionen at drage Omsorg for at Revisjonsantegnelserne betimelig besvares og afsagte Desisioner nøiagtig og hurtig efterkommes.

Forskjellige Bestemmelser.

§16
Forinden Kommissionen sammentræder i Anledning Anveldelsen af Legatets disponible Midler, der i regelen ikke bør fastsættes for længere Termin end et aar ad Gangen, bør der gives Skole- og Fattik- Kommissionen Anledning til at fremkomme med Forslag til Legatets Virksomhed.

§17
Udlæg til Postporto og Skrivematerialer godtgjøres Kommissionens Formand af Legatets Midler; forsaavidt Lokale med Lys og Brænde til Kommissionens møder ikke kan erholdes frit, anskaffes ogsaa det for Legatets regning.

§18
Efter Udløbet av hvert Femaar har Kommissionen at forfatte og til almindeligt Eftersyn paa et bekvemt Sted at udlegge en fullstendig Forklaring over Legatets Virksomhed i Femaaret samt en summarisk Oversigt over Legatets Status. Femaarsberetningen bliver i Afskrift at insende til Stiftsdireksjonen

§19
I Almindelighed samles Kommissionen til Afgjørelse af indkomne Andragner om Laan og i Anledning af Regnskapsanliggender to gange om Aaret samt forøvrigt saa ofte som Formanden finder det fornødent.

§20
Saasnart Legatkommissionen efter denne Fundats konfirmation er organisert, bør den besørge Fundatsen trykt, idet nogle Exemplarer fordeles over det hele Sogn og de øvrige forbliver ved Kommissionens Arkiv.

§21
Legatet fører Navnet: ”Ole og Anne Evenstad’s Minde”
Undertegnede Anne Evenstad erklærer herved og vedgaar at det er min Vilje og Bestemmelse at af de af meg skjænkede 5000 Spesiedaler oprettes et legat, som erter erhodldt Approbation skal bestyres og hvad Kapital og Renter angaar anvendes i Et og Alt saaledes som foranstaaende Fundats bestemmer, hvilke bestemmelser jeg i det af mig i sin tid oprettede Gavebrev forbeholdt mig senere at fremkomme med.

Evenstad i Stor-Elvedalen 13. August 1873

Anne Evenstad

Til Vitterlighet:
Ole Haugen Torger Hanssen

Kapitalen var pr. 1/1 1971 kr. 54.600

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med 06 Anne Evenstads Diakonisselegat, og benevnes nå

05 Ole og Anne Evenstads legater
Dette legatet hadde ved fusjonen en kapital stor kr. 61.000.-, hvilket er ca. 54 % av den nye kapitalen. Rentemidlene skal /kan anvendes til formålene Diakoni (137), eldre (132),barnearbeid (133) og/eller utdanning (121)

Historie:
I følge Fosvold var første bruker av Evenstadgarden Oluf Møkleby i 1528. I 1619-1649 er det Olufs sønnesønn Oluf Hågensen. I 1660 drev lensmann Halvor Olsen garden. Halvor var barnløs, og overdrog garden til sin og konas nevø Hågen Taraldsen .
Halvors gravsten står på Stor-Elvdal Hovedkirkes kirkegård. Etter Halvor og Hågen kom Ole Hågensen i 1727.
Ole Nilsen (det er to svogere) ble ved rettsforlik i 1753 tildelt hver sin gard, Evenstad og Furuset. Etter nok et inngifte gardene imellem, ble Ole Olsen Evenstad nr.1 født.
Han ble bygdas første faste lensmann og ”en av de beste og lærdeste sønner bygda har alet”.Gardbruker på Evenstad fra 1767. Han var tømmermerker, og fungerte som handelsmann, han anla jernverket ved Neta, og skrev en avhandling om jernmalm som fikk 2. Guldmedalje i 1782, og også oversatt til tysk! Han startet og en arbeidsskole eller foretag; Enigheten, i bygda kalt Huset, mellem Mykleby og Rasta. To Stor-Elvdøler ble sendt på skole i København for å studere tekstilproduksjon. Fabrikken fikk og statsstøtte, som ble brukt til utdanning av to jordmødre, Åmot og Stor-Elvdals første! Han studerte og myssmørost-tilvirkning, og skrev en avhandling om disse ”mysterier”.
Ole Olsen Evenstad nr.2 ble lensmann etter sin far i 1783, overtok Evenstad i 1803, var stortingsmann i 1814-1824. Bauta ved Hovedkirken .Hans bror Tollef har smidd fløyen på kirkespiret.


 

06 Anne Evenstads legat til støtte for Diakonissegjerningen

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909

Anne Evenstads legat til støtte for Diakonissegjerningen/sykepleien i Stor-Elvdal
Statuttene slik de er gjengitt av Sverre Myrberget i Legatboka av 1971:

§1
Legatet er opprettet ved testamente av enkefru Anne Evenstad av 8. Mars 1899. Testamentet inneholder om dette legat bl.a. flg. Bestemmelser:
”Undertegnede enkefru Anne Evenstad bestemmer herved, at der av den formue jeg etterlater meg ved min død skaltilfalle og utredes til et legat som skal kalles ”Anne Evenstads legat til støtte for diakonissegjerningen – sykepleien – i Stor-Elvdal” Kr. 15.000.- -Femtentusenkroner-. Til nevnte legatkapital vil komme det overskudd fru Evenstad’s bo vil gi ved endelig oppgjør og som etter testamentet skal anvendes til prosentvis forhøyelse av samtlige legatbeløp.”

§2
Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler kommunen.

§3
Av legatets rentemidler skal årlig minst 1/5 legges til kapitalen, inntil denne har nådd en størrelse av minst kr. 30.000.- - trettitusenkroner-.
Legatbestyrelsen kan deretter under vedkommende departements approbasjon nårsomhelst træffe bestemmelse om hvorvidt yderligere renteopplegg skal finne sted. Legatets rentemidler for øvrig skal etter testatris’ ønske anvendes innen Stor-Elvdal Herred til onenanførte i testamentet nevnte formål, så som utdannelse, lønning eller pensjonering av diakonisser, men må selvfølgelig ikke sammenblandes med herredets kommunale utgifter til diakonisse-sykepleien.
Bidrag skal ikke ydes til personer som nyter eller som senest i løpet av siste kalenderår har nytt offentlig fattigunderstøttelse.

§4
Legatets styre består av herredets sogneprest og helserådets formann, samt 2 av disse for 3 år ad gangen valgrte kvinner, en fra nordre og en fra søndre del av bygden. Styret velger innen sin midtte en formann og en viseformann for 3 år ad gangen.

§5
Legatstyrets medlemmermøter etter skriftlig tilsigelse med i regelen 8 dagers varsel og med angivelse av de saker der foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 3 medlemmer er tilstede; I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, og i tilfelle av tvist kan minoriteten begjære stiftsdireksjonens approbasjon.

§6
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§7
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende stiftsdireksjon hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§8
Legatets kapital anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i alminnelighet utlånes innen Stor-Elvdal.
Kapitalen må aldrig forminskes, og i tilfelle av tap skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§9
Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmenser. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i Kommunelokalet.

§10
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i ett tilstrekkelig antall eksemplarer.
(Kapitalen er pr 1/1 1971 kr. 34.000.- )

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med et annet av Evenstadlegatene,
nr 05 Ole og Anne Evenstads Minnelegat, og benevnes nå
05 Ole og Anne Evenstads legater
Dette, 06 Diakonisselegatet hadde ved fusjonen kapital på kr. 51.000.- , dette tilsvarer 40 % av det nye legatets kapital. Det er da intensjonen å bruke tilsvarende av rentemidlene til sykepleien (252) og til Diakonsaken (231)
Historie:
De samme legatgivere ga flere legater til ymse formål - vesentlig for Stor-Elvdal. Evenstad-legatene ble alle gitt av enkefru Anne – men i flere navn og med forskjellige formål . Evenstadslektas historie er tatt inn som kort-kort versjon under legat 05 Anne og Ole Evenstads Minnelegat – nå benevnt Ole og Anne Evenstads legater.
Andre legater enn disse to nevnte fra samme giver:
07 Lensmann Evenstads legat til skog og jordbruk
XX Anne Evenstads Husflidslegat, bestyres av Stor-Elvdal Legatkontor sammen med Hedmark Husflidslag
35 Anne Evenstads legat til Hedmark Landhusholdningsselskap v/Hedmark Landbruks-selskap, Hamar.
50 Ole Evenstads legat til fremme av skogbruk, bestyres av Det Norske Skogselskap


 

07 Lensmand Evenstads legat

Stadfestet ved Kgl Resolusjon av 26/6 1912
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1
Lensmann Evenstads legat er opprettet ved testamente av Enkefru Anne Evenstad 8. Mars 1899. Testamentet inneholder om dette legat bl. a. Følgende bestemmelser:
”Undertegnede Enkefru Anne Evenstads bestemmer herved at der av den formue som jeg etterlater med ved min død skal tilfalle og utredes til et legat som skal kalles ”Lensmann Evenstads legat”, kr. 100.000 – etHundretusindekroner” –med formål gjennem kapitalens forrentning eller avkastning å yte bidrag til fremme av jord- og skogbruk i Stor-Elvdal Herred. Skulle i fremtiden finnes hensiktsmessig og tjenlig for bygden å anvende en del av legatets inkomster til industriens eller husflidens oppkomst inden bygden, - så som industri- eller husflidsskoler skal det hertil være adgang. Jeg henleder oppmerksomheten bl.a. på den bidragsform som utøves av Ole Møystads legat i Elverum til mulig etterligning i noen utstrekning.
Til legatets overnevnte kapital kr. 100.000.- vil komme det overskudd Fru Evenstads bo vil gi ved endelig oppgjør, og som etter testamentet skal anvendes til prosentvis forhøyelse av samtlige legatbeløp”

§2
Legatet skal være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunalee elle private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§3
Av legatets rentemidler skal årlig minst kr. 500.- legges til kapitalen, inntil denne har nådd en størrelse av kr. 250.000.- -tohundreogfemtitusen-. Legatstyret kan deretter nårsomhelst under vedkommende departements approbasjon treffe bestemmelse om hvorvidt ytterligere renteopplegg skal finne sted.
Legatets rentemidler for øvrig skal etter testatriks ønske ikke ytes til personer, som nyter eller senest i løpet av siste kalenderår har nytt oppentlig fattigunderstøttelse.

§4
Som tilfelde, hvori legatets disponible rentemidler fortrinsvis skal anvendes nevnes;

A Til fremme av jordbruket:

Bidrag til jordryddingsarbeider som foretas av ubemidlede, dyktige og værdige jordeiere – småbrukere. Ansøkere må godtgjøre at de i det sist forløpne år å ha oppryddet eller oppgravet til dyrkning et stykke jord. Sådanne bidrag må ikke overstige arbeidets kostende. På andragende skal legatstyret kunne gi tilsagn om sådanne jordryddingsarbeider ved utdeling i nærmest påfølgende år. Legatstyret skal påse at overnevnte arbeider er nyttige, hensiktsmessige, og ikke uforholdsmessig kostbare.
Bidrag til landbruksforening med almennyttig formål, og hvis virke kommer bygden til gode.
Bidrag til jordbruksskole, om sådan skulle bli opprettet innen bygden.
Bidrag til utdannelse ved jordbruksskole.

B Til fremme av skogbruket:

Bidrag til skogskole om sådan skulle bli opprettet innen bygden.
Bidrag til skogforening med almennyttig formål, og hvis virke kommer bygden til gode.
Bidrag til utdannelse ved skogskole.
Bidrag til premier for kulturarbeider i bygdens skoger, så som grøfting, opprensking av bekkefar o.lign.
For så vidt det i fremtiden skulle vise seg hensiktsmessig og tjenlig for bygden:

C Til fremme av industri og husflid:

Bidrag til arbeidsskole for gutter med særlig sikte på gårds- og skogbruksredskaper.
Bidrag til utdannelse ved sådan skole som foran nevnt.

§5
Legatets styre består av herredets ordfører, distriktets amtagronom, og amtskogmester, formannen i herredets skogutvalg, samt en av disse 4 for 3 år ad gangen valgt innen bygden boende større gård- og skogeier. Skulle i fremtiden noen av de nevnte bestillingsposter bli opphevet, oppnevner amtmannen i Hedmark i samme sted de fornødne medlemmer av legatstyret. Styret velger innen sin mitte en formann og viseformann for 3 år ad gangen.

§6
Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse, med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker der foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 3 medlemmer er tilstede; i tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, og i tilfelle tvist kan minoritetet begjære stiftsdireksjonens approbasjon.

§7
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§8
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann, der har å stille sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende stiftsdireksjon hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§9
Legatets kapital, som ikke må angripes, anbringes således som for offeltlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i alminnelighet utlånes innen Stor-Elvdal.
Kapitalen må aldrig forminskes , og i tilfelle av tap, skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§10
Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelse. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet.

§11
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer

(Legatets kapital var pr. 1/1 1971 kr. 562.800.-)

Etterskrift:
Legatet, som er det største av Stor-Elvdalslegatene som administreres lokalt har pr. 1/1 1999 en kapital på kr. 3.529.513.- 1/1 2000 kr. 3.744.268.-
Legatet eier Evenstad Legatskog som står oppført i status med kr. 114.000.- , men som nok er verd mange ganger så mye. Skogen drives av styret og med skogbestyrer Embret Brænd som den utøvende part. Evenstad Legatskog er eget registrert foretak.
Tidligere har Legatskogen vært bestyrt av Asbjørn Gustumoen og Trygve Strand
Skogen gir årlige avkastninger på opptil 200.000.-
Legatet har opp gjennem årene gitt store summer til formålet, fremme av jordbruk, skogbruk og industri / husflid. Og til Evenstad Skole
Legatets styre har med Fylkesmannens godkjenning blitt redusert til ordfører, fylkesskogsjef og en av kommunens skogeiere. Skogbestyreren tiltrår styrets møter, i kraft av sin stilling, dog uten stemmerett.
Dette reduserte antall styremedlemmer ved at amtagronom og amtskogmester nå representeres av fylkseskogsjef, og herredets skogutvalg er opphørt.
Dette legatet har møter i juni og desember, samt ved behov.

Historie:
De samme legatgivere ga flere legater til ymse formål - vesentlig for Stor-Elvdal. Evenstad-legatene ble alle gitt av enkefru Anne – men i flere navn og med forskjellige formål . Evenstadslektas historie er tatt inn som kort-kort versjon under legat 05 Anne og Ole Evenstads Minnelegat – nå benevnt Ole og Anne Evenstads legater.
Andre legater enn disse to nevnte fra samme giver:
06 Anne Evenstads Diakonisselegat
xx Anne Evenstads Husflidslegat, bestyres av Stor-Elvdal Legatkontor sammen med Hedmark Husflidslag
35 Anne Evenstads legat til Hedmark Landhusholdningsselskap v/Hedmark Landbruks-selskap, Hamar.
50 Ole Evenstads legat til fremme av skogbruk, bestyres av Det Norske Skogselskap


 

08 Distriktslege Søren Frosts legat

Distriktslege Søren Frosts legat til Stai Sykehus i Stor-Elvdal
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1
Legatet er opprettet ved gavebrev av 28. Juli 1918 fra skogeier Simen Landeth og hustru Oline, født Stai. Gavebrevet inneholder om dette følgende:
”Vedlagt kr. 5.000.- i kontanter, gave fra Simen Landet og hustru Oline, til et legat, der skal bære distriktslege Frost’s navn. Legatet skal bestyres og midlene disponeres således:

 1. Styret skal bestå av bygdens ordfører, sykehusets lege, og 1 - et- medlem valgt av og blant sykehusbestyrelsens medlemmer. Vedkommende lege skal være legatstyrets formann.
 2. Legatets renteavkastning skal alene anvendes til dekning av ekstraordinær forpleining ved Stai Sykehus av pasienter som måtte ha særlig behov for det.
 3. Av de oppsparte renter avsettes eller tillegges grundfondet årlig minst kr. 50.- inntil dette har nådd en sum av kr. 10.000.- Når kapitalen har vokst til kr. 10.000.- skal styret med Stiftsdireksjonens approbasjon bestemme om renteoppleggning fremdeles skal finne sted.”

§2
Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, Kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse fir offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§3
Av legatets rentemidler skal årlig minst kr. 50.- legges til kapitalen til denne har nådd kr. 10.000.- Legatrentemidler for øvrig skal etter legatgivernes ønske anvendes til det i gavebravet nevnte formål.

§4
Legatets styre består av herredets ordfører, sykehusets lege og 1 - et - medlem valgt av og blant sykehusbestyrelsens medlemmer. Sykehusets lege er legatstyrets formann.

§5
Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker som foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§6
I styremøter føres forhandlingsprotokoll: for øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§7
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende stiftsdireksjon hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§8
Legatets kapital anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i alminnelighet utlånes innen Stor-Elvdal. Kapitalen må aldrig forminskes og i tilfelle tap skal minst halvparten av rentene oppspares til kapitalen atter har nådd den engang oppsparte størrelse. De med legatets drift forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§9
Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapets revisjon undergitt de for offeltlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser. En avskrift av regnskape utlegges til ettersyn i herredslokalet.

§10
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal, den 28. oktober 1918

Th. Ruud Dr. Trønnes Fru Elisabeth Brekke Sundet

Stadfestet ved Kongelig resolusjon av 1. Sept. 1919

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 8.600)

Etterskrift:
Legatet ble slettet som eget legat etter vedtak i styret i 1998. Kapitalen, kr. 17.340.- ble lagt til Legatkontoret som eget fondslegat. Legatets formål, Stai Sykehus er etter hvert forstått som formål sykehus / helseformål. Dette vil også i ettertid bli ivaretatt
Historie:
Søren Frost f. 1853, student i 1879. Han var kommunelege i Nord-Odal, før han kom til Stor-Elvdal som distriktslege i 1883. Han bodde på Lillehammeren og senere på Nyveihammeren. Ifølge Hans S Hanssen ble han distriktslege også i Rendalen i 1889, og hans område omfattet Åmot, Stor-Elvdal, Sollia og Rendalen. Han var streng, men dyktig og redelig, og ble høyt elsket av bygdefolket.
Dr. Søren Frost var lege i Stor-Elvdal i 1912, da sykehusplanene tok form. Han ble formann i komiteen, og sikkert en drivende kraft i arbeidet med sykehuset på Stai som var ferdig i 1914. Det står en statue av dr. Frost i hagen på det som engang var Stai Sykehus, i en periode Stai Gjestegård, pr. dato nov. 2000 noe usikker framtid. Statuen er besluttet i legatstyret å forbli på sin opprinnelige plass, til ære og minne og dr. Frost.


 

09 Sogneprest Knut Hals’ legat

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1
Sognepræst Knud Hals til Aamot, legerede ved sin død i 1741, ifølge Stiftsamtmand D.v.Rappe’s skrivelse af 13. Februari 1743 (orginal i Kirkedepartementet) til præstegjeldets fattige, renterne af 100 Riksdaler, saaledes at 2/3 skulde tilfalde Aamot sogn og den øvrige 1/3 Stor-Elvedalen s anexsogn. (Se Norske Stiftelser bind 4.) Kapitalen udgjorde efter omregningen 50 Specidaler. Men da dette beløb var bleven fordelt mellem sognene med respektive 30 og 20 Spesiedaler, istedenfor 33 Spd. 40 Skilling og 16 Spd. 80 Skilling, og de3t dessuten ikke havde funnet renteuddeling sted, henstillede Kirke-departementet til Stiftsdirekyionen i skrivelse af 12. Marts 1853, gjentaget i skrivelse af 17. Januar 1857, at bevirke den nævnte fordeling tilveiebragt, og særskildt regnskap for legatet innsendt.

§ 2
Legatets midler skal være uangripelig og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skatteyterne.

§ 3
Legatets styre består av sognepresten i Stor-Elvdal som selvskreven formann, samt av Stor-Elvdal Sosialstyre. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 4
Rentene av legatkapitalen tillegges denne til den er nådd kr. 5.000.-
Deretter tillegges halve renteinntekten kapitalen til den har nådd kr. 10.000.-
Deretter avgjør legatstyret, med Stiftsdireksjonens approbasjon om videre kapitalopplegg skal finne sted. Resten av rentene, etter at utgifter til legatets administrasjon er dekket, utdeles til verdig trengende i Stor-Elvdal. Påføres legatet tap,, tillegges minst halvparten av rentene kapitalen til den igjen har nådd størrelsen da tapet oppstod. Kapitalen utlånes mot første prioritets pant i fast eiendom i Stor-Elvdal.

§ 5
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann. Styret bestemmer, med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor legatstyrets møter. Kassereren lønnes ikke før kapitalen har nådd kr. 3.000.-

§ 6
For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende, innen kommende års februar måneds utgang, gjennem Stiftsdireksjonen til vedkommende departement for revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 7
Foranstående statutter undergis Kongelig Konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt.
Koppang i mai 1971

Sogneprest Hans Kvale Bjørg Kvale Per P. Smedaas, medl. Av sosialstyret
Gunvor Modahl Sverre Myrberget, Stor-Elvdal Legatkontor

Stadfestet av Sosialdepartementet den 15. Juli 1971

(Kapitalen var pr. 1/1 1971 ca kr. 2.000.-)

Legatgiverens foreldre var Kaptein Knud Knudsen Hals, g.m. Siri Åset i Åmot.
Knut Hals var sokneprest i Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen fra 1728 til 1741.
Han eide i følge Fosvold ”3 gråskinn av Westgaards 14 skinn beneficert gods, kanskje garden Gustu’s part”. Vi vet at Gustu hadde seter i Fampen, og Åslisetra og Prestenget.
Knut Hals gav ved sin død legatet til sine sognebarn. Legatet, vårt eldste er svært gammelt, fra 1741, startet med 20 speciedaler, var i 1971 ca kr. 2.000.- og i 1998 kr. 4.749.- Dette er under Fylkesmannens minstemål for legater, så legatet ble i 1998 slettet. Navnet (og kapitalen !) blir ivaretatt som et fondslegat i Stor-Elvdal Legatkontors regnskap. Og i den grad avkastning er mulig, vil og statuttenes formål, verdig trengende, bli ivaretatt.


 

10 Ragna Lillengets minde

Statutter for Ragna Lillengets minde til hjelp for unge tuberkuløse, ubemidlede piker fra Stor-Elvdal, fortrinnsvis fra Rasta
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Legatet Ragna Lilleengets minne er opprettet ved Ingeborg Lilleengets testamente, datert 14. Desember 1940.
Det er, i henhold til utlodning i Ingeborg Lilleengets dødsbo, til Sør-Østerdal Skifterett overlevert den 5. februar 1949, kr. 9.100.- , som utgjør legatkapitalen.

§ 2
Legatets midler skal være uangripelig og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt. Legatet skal alltid være en
Selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære utgifter som påhviler skatteyterne.

§ 3
Legatets styre består av lensmannen i Stor-Elvdal, distriktslegen samme stad, og formannen i Stor-Elvdalen Sanitetsforening, med lensmannen som styrets formann.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 4
Legatets midler skal gå til hjelp for unge tuberkuløse, ubemidlede piker fra Stor-Elvdal, fortrinnsvis fra Rasta.

§ 5
Rentene av legatets midlerskal tillegges kapitalen intil den har nådd kr. 10.000.-. Senere bør rentene deles ut hvert år Skulle det gis år hvor ingen trenger legatets støtte, skal rentene tillegges kapitalen.

§ 6
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann. Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 7
For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke- og Undervisningsdepartement til revisjon og desisjon. En avskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i Kommunelokalet. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontrol.

§ 8
Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

H. Wæringsaasen B. Trønnes Hanna Engen
Lensmann distr.lege f.t.form.i sanitetsf.

(Konfirmert i Sosialdep. 3/12 1949. Kapital 1/1 1971 kr. 12.500.-)

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med 13 Knut og Eline Ophus legat. Legatet benevnes etter fusjonen 10 Lilleenget og Ophus legat.
Det ”nye” legat bestyres av lensmannen og sognepresten i Stor-Elvdal og leder i Stor-Elvdal Sanitetsforening, f.t. Ragnhild Tremoen.
Legatets kapital etter fusjonen er i 2000 kr. 45.441.-
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd


 

11 Veterinærkaptein N. N. Myklebys legat

Nicolai Nilsen Mykleby 1909

Statutter for Veterinærkaptein N. N. Mykleby’s legat for Stor-Elvedalen

1 §
Legatet er opprettet ved testamente av veterinærkaptein N. N. Mykleby den 3. Februar 1909.
Testamentet inneholder om dette legat følgende bestemmelser:
”Det øvrige av mine muligens etterlatte midler, om det er noen igjen etter at muligens gjeld og en meget enkel og tarvelig begravelsesomkostning - helst likbrenning - er dekket, deles likt mellem Åmots og Stor-Elvdals kommuner til stedsevarende legater, hvorav 1/5 av rentene tillegges kapitalen.
Legatet bærer mitt navn og stiftes til veldedig øyemed etter herredsstyrelsens nærmere bestemmelse, dog således at rentene tillegges kapitalen så lenge min bror T. N. Mykleby og hustru Ingeborg lever, samt min mor Karen Pedersdatter over i Amerika lever, og at rentene av de årlige renter, med undtagelse av de 1/5 – utdeles til disse etter herredsstyrets bestemmelse, dersom noen av disse skulle bli trengende.
Utdeling av legaterne ønskes fortrinnsvis å komme min bror t. N. Myklebys barn til gode så lenge de lever om noen av disse skulle bli trengende,og bor i bygden. For resten utdeles legatmidlenes renter etter herredsstyrets bestemmelse som best finnes svarende til kommunernes daværende og fremtidige ve og vel.”
N. N. Myklebys dødsbo ble oppgjort den 26. November 1912 i Kristiania skifterett med et utbytte til Stor-Elvdal stort kr. 28.508.97

§ 2
Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 3
Av legatets rentemidler skal årlig minst 1/5 legges til kapitalen. Legatets rentemidler for øvrig skal etter testators ønske anvendes til de i testamentet nevnte formål. Bidrag skal ikke ytes til personer som nyter, eller som senest i løpet av det siste kalenderår har nytt offentlig fattig-understøttelse. Når de i testamentet nevnte personer er døde, og det ikke er full anvendelse for legatets rentemidler til understøttelse av trengende blant hvilke testators brors barn er fortrinnsberettiget, skal de disponible rentemidler av legatstyret kunne anvendes til følgende formål:

 • Bidrag til drift av sykehus innen bygden
 • Bidrag til utdannelse av kvegrøktere og premiering av dyktig fjøsstell og særlig pen behandling av husdyrene.
 • Bidrag til lønn for en fuldt utdannet hovslager, der vil virke som sådan i bygden.
 • Bidrag til vedlikehold og utvidelse av barnebiblioteker.
 • Bidrag til utdannelse av lærelysten og læredyktig ungdom.

§ 4
Legatets styre består av herredets ordfører, helserådets formann, herredets dyrlege og 3 av herredsstyrets for 3 år ad gangen valgte menn eller kvinner. Styret velger innen sin mitte formann og viseformann for 3 år ad gangen.

§ 5
Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker som foreligger til behandling. Ingen besluttning kan fattes med mindre minst 4 medlemnmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 6
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§ 7
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann som har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende Stiftsdireksjonhans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 8
Legatkapitalen anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt og skal i almindelighet utlånes innen Stor-Elvdal. Kapitalen må aldrig formindskes og i tilfelle av tap skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§ 9
Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser. En avskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet.

§ 10
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dette trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i 1913

Distr.lege Frost Dyrl. B. Trønnes Th. Myrvang
Mathea Solberg Erik Blaker

Stadfestet ved Kgl. Resolusjon 7/1 1914 (Kapital pr. 1/1 1971 kr. 86.700.-)


 

12 Halvor og Simen Negaards Minde

(10/3 og 19/4 1880 og 20/4 1881)

§ 1
Legatet, der fører navn af ”Halvor og Simen Negaard’s Minde” udgjør en selvstendig Stiftelse, der ikke maa sammenblandes med eller anvendes til directe Lettelse for Kommunens Kasser.

§ 2
Legatets Rentemidler anvendes inden Storelvedalens Herred til Almennyttige Øiemeds Fremme og Afhjelpelse af Nød. Dog, Legatbestyrelsen har for Tilfældet frie Hænder til Anvendelse i disse 2de Retninger.

§ 3
Af Renterne opspares aarlig mindst 200 - toHundrede - kroner der tillægges Kapitalen, intil denne har naaet en Størrelse af. 40.000 - firti Tusinde -Kroner.

§ 4
Legatet bestyres af en Kommision, bestående af Sognepresten, Formandskapets Ordfører, Lensmanden , og to - to - gode Mænd, som utvælges af Herredsstyrelsen. Skulde Presten eller Lensmanden nogensinde være Formandskapets Ordfører, tiltræder Viseordføreren eller om han allerede før sidder i bestyrelsen, et andet af Herredsstyrelsen valgt medlem. Herredsstyrelsen vælger 2 - to - Suppleanter.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 5
For Bestyrelsesmedlemmernes Ombudstid, Udtrædelse og Gjenvalg gjælder Formanskabs-lovens Bestemmelser. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Viseformand. Disse fungerer i 2 - to - Aar, hvoretter di i like saa lang Tid kan fritages for Gjenvalg.

§ 6
Ingen gyldig Beslutning kan tages af Bestyrelsen, med mindre over det halve Antal Medlemmer er tilstede; dog kan i Tilfælde af gjentagne Udeblivelser uagtet gjentagen Inkaldelse med 8 - otte - Dages Varsel ske Afvigelse harfra derhen at tvende Mødende kunne fatte gyldig Beslutning. I Tilfælde af Stemmelighet gjør Formandens Stemme Udslaget og i Tilfælde af Tvist kan Minoriteten begjære Stiftsdireksjonens Approbation.

§ 7
Kommissionens Medlemmer er forpligtede til at samles saa ofte de af Formanden indkalles.

§ 8
Til Kasserer og Regnskabsfører antager Bestyrelsen en hæderlig og duelig Mand, der har å stille fornøden Sikkerhed for de ham betrodde Midler. Kassereren lønnes af Legatets Midler, hvis Grunnfond med de foran bestæmte samme aarlige tillæggendes Renter ikke maa angribes, og har at føre efter foreskrevet Schema en af Bestyrelsens Formand auktorisert Protokold, ligeso han ogsaa kan tilpliktes at fungere som Sekretær i og udenfor Bestyrelsens Møder.

§ 9
Legatets Midler skulle bestyres i Overensstemmelse med de for Udlån af Umyndiges Midler gjældende Bestemmelser og ialmindelighed udlaanes inden Storelvedalens Sogn. Slægtninge af Legatets Giver er fortrinnsberettiget til Laan mod rescriptmæssig Sikkerhed, selv om de bo udenfor Sognet.

§ 10
Udlæg til Postporto og Skrivematerialier, Lokale med Lys og Brænde etc. godtgjøres af Legatets Midler.

§ 11
Efter Udløbet af hver Femaar har Kommissionen at forfatte og til almindeligt Eftersyn paa et bekvemt Sted at udlægge en fuldstendig Forklaring over Legatets virksomhed i Femaaret, samt en summarisk Oversigt over Legatets Status. Femaarsberetningen blivre i afskrift av innsænde til Stiftsdirectionen

§ 12
Forinden Kommisionen sammentræder i Andledning af Legatets disponible Midler, der i regelen ikke bør fastsættes for en længere tid end et aar ad gangen, bør der gives Skole- og Fattigkommisionerne Adgang til at fremkomme med Forslag til Legatets Virksomhed.

§ 13
For Legatet bliver aarligen inden Marts Maaneds udgang kommende Aar at aflægge Regnskab, hvilket gjennem Stiftsdirektionen insendes til Revision og Desision af det Kgl. Kirkedepartement.

§ 14
Foranstaaende Statuter undergives Kongelig Konformation, hvorpaa Legatkommisionen besørger dem trykt i et tilstrækkelig Antal Exemplarer.

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 44.200)

Historikk:
Ifølge Fosvold (se i bind II side 516) kom Ole Simensen (1734), fra Ytre Rendal - fra Øvre Sjøli. Han var gift med Marit Andersdatter Hole i 1760 og overtok da garden Brenna. Hun var fra Åmot, tidligere gift med Gjetvold Pedersen (1735-1757) som døde 22 år gammel, umiddelbart etter at han giftet seg med Marit.
Brødrene Ole Brænna (1787), Halvor Brænna (1797) og Anders Landet (1802) var blant deres, Ole og Marits barnebarn. Ole deltok i krigen i 1814. Han drev da Brenna, men overlot den til broren Halvor.
Halvor var ”kunstnernatur , og en stor orginal. Han var handelsmann, smed, urmaker og mye anna”. Halvor ble gift med Marit Andersdatter Træmoen Trønnes. De fikk to barn, Simen, som overtok som gardbruker på Brenna, og Marte Halvorsdatter, hun ble gift med dr. Paus fra Elverum se legat nr. 35 dr. Paus legat.
Simen døde ung og ugift, og Halvors svigersønn, overfor nevnte distriktlege Ole Paus kjøpte Brenna. Paus var sønn av futen i Elverum, Henrik Johan Paus, og Henrik Ibsens fetter.
Etter Paus ble Brenna solgt til Engebret Brænd fra Sollia på 1890-tallet .Senere har Kleist Gedde og nå Collet drevet garden, som engang var del en del av Negard.
Det er altså Halvors og sønnen Simens navn som har gitt navn til legatet som opprinnelig var på 16.000 kroner. Kapitalen var altså i 1971 blitt 44.200.- og i år 2000 kr. 53.028
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd


 

13 Knut Ophus og hustru Eline Ophus legat

Statutter for Knut Ophus og hustru Eline Ophus legat til Strand Sogn i Stor-Elvdal

§ 1
Gårdbruker Knut Ophus har ved testamente av 30.august 1916 opprettet legatet og gitt det dets navn. Grunnkapitalen er kr. 10.000.- - titusen kroner – og den må aldrig angripes. Den anbringes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler bestemt.

§ 2
Legatet er en selvstendig stiftelse, og dens midler må aldrig brukes til å minske de utgifter som påhviler herredskassen.

§ 3
Legatet styres av sognepresten i Stor-Elvdal, formannskapets medlem fra Strand sogn, og fattiglegen i Strand sogn.. Formann og nestformann velges hvert 3dje år.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 4
Styret fastsetter med Stiftsdireksjonens approbasjon formannens kontorholdsgodtgjørelse. Det ansetter kasserer og bestemmer hans lønn, som likeledes approberes av Stiftsdireksjonen. Kassereren avlegger hvert år regnskap for Kirkedepartementet. Han legger hvert år ut ekstrakt av regnskapet til ettersyn i Strand Kirkestue.

§ 5
Legatet er undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll og regnskapsrevisjon.

§ 6
Av rentene legges hvert år 1/10 – en tiendedel – til kapitalen. Resten av rentene brukes til hjelp for fattige syke i Strand sogn etter legatstyrets nærmere bestemmelser. Fortrinnsvis er fattige tuberkuløse syke.

Stadfestet av Sosialdepartementet den 8. April 1924. (Kapitalen pr. 1/1 1971 kr. 23.900.-)

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med 10 Lilleengets legat, og gitt navnet Lilleeng og Ophus legat - se dette .Ved fusjonen var kapitalen steget til kr. 31.074.-
Årsak til denne fusjonen var å samle legater som hadde tilnærmet samme formål, begge tilgodeser den helt søndre del av bygda, og er for syke og trengende.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historikk Ophuslegatet :
Fra Fosvold: Søstu Ophus er kjent fra 1632, og er ved inngifte brukt sammen med Svendstu og Gammelstu Ophus. Legatgiveren Knut Ophus ble bruker av garden omkring 1900. Han var gift med Eline Hansdatter f. Rustad fra Elverum. De var begge svakelige og syke, og hun døde kort etter å ha fått en sønn, Ola Hallgrim. Han overtok garden etter at Elines søster Hanna, gift med Halstein Skramstad og hadde hatt garden i en periode.
Leif Frantzen – utflyttet Stor-Elvdøl – har skrevet i romans form om bosetting i dalen og bygda etter Svartedauen. I ”Hett blod” (Bladkompaniet 2000) beskriver han hvordan Silje og Torgrim opplever de tomme garder med makabre levninger, og senere starter den nye befolkning av bygda. Og utgangspunktet er netopp Ophusgarden. Og tia må vel være 1360-1400, altså om lag 250 år før første bruker nevnt i Fosvoldboka


 

14 Dorte Stais Legat

Dorte N Messelt Stai 1804-1884

(Konfirmert den 22. mai 1888)
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Dorte Stais legat, opprinnelig kr. 6.400 – sekstusenfirehundre-kroner – opprettet ved gavebrev og testamente av 20. August 1883 og trått i kraft 14. Oktober 1884, utgjør en selvstendig stiftelse der ikke må sammenblandes med eller anvendes til direkte lettelse for kommunens kasser.

§ 2
Legatet bestyres av sognepresten, lensmannen og et av herredsstyret valgt medlem i Stor-Elvdal. Skulle sognepresten eller lensmannen ville eller kunne undslå seg, kan herredsstyret velge stedfortredere. Bestyrelsen velger selv formann og viseformann. Disse står i 2 – to – år, hvoretter de kan undslå seg i like lang tid.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Bestyrelsen kan anta en lønnet kasserer og regnskapsfører, hvis lønn fastsettes av bestyrelsen, med Stiftsdireksjonens approbasjon. Utgiftene til skrivemateriell m.vm. utredes av lagatets rentemidler.

§ 4
Legatets midler skulle bestyres i overensstemmelse med de for umyndiges midler gjeldende regler.

§ 5
Av de årlige renter oppspares minst 1/5 – en femtedel – der tillegges kapitalen. Den øvrige skal anvendes innen Stor-Elvdal Kommune:
til utdeling til eldre, verdig trengende av tjenerklassen, som ved lang, tro og arbeidssom tjeneste og hederlig forhold har gjort seg fortjent til støtte og påskjønnelse, og
til bidrag til fattige og hjelpeløse barns oppdragelse, f. Eks. i et barnehjem.
Personer av Dorte Stais og tidligere avdøde ektefelles familie bør, i tilfelle under iøvrigt like forhold være fortrinsberettiget.

§ 6 Skulle legatkapitalen i fremtiden være vokst i en så betraktelig grad at bestyrelsen må anse det hensiktsmessig at ytterligere oppsparing av renter for noen tid opphører, kan bestemmelse herom træffes av bestyrelsen, med Kongelig approbasjon.

§ 7
For legatet blir årlig innen mars måneds utgang å avlegge regnskap for det foregående å. Regnskapet innsendes gjennom Stiftsdireksjonen ti Revisjon og desisjon av det Kongelige Kirkedepartement.

§ 8
Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvorpå legatstyret besørger dem trykt.

Stor-Elvedalens prestegård den 5. Mai 1888

G. Joh. Dietrichson Chr. Mortensen H. B. Trønnes

(Kapitalen var 1/1 1971 kr. 19.400)

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med Hanna Stais legat, og det nye legat , nr. 14 heter Dorte og Hanna Stais legat (for arbeid med barn i Stor-Elvdal).
Legatets styre er sognepresten i Stor-Elvdal, i 1999 Åge Hval , som og er legatets leder,videre lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. Det nye legats kapital er ca.kr. 51.000 hvorav Dorte Stais andel er ca. 37 %.
Da de opprinnelige statutters formål var til fordel for eldre, og for barn (Barnehjemmet)og det tilsluttede legat nr. 15 Hanna Stai og hadde formål nemlig for Barnehjemmet er det naturlig at det nye legat 14 yter rentemidler vesentlig til barn og arbeid med barn.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:
Enken etter Ole Eriksen Søstu Stai(1798-1848), Dorte Bergersdatter Stai (1804-1884) måtte på grunn av odelssøksmål fra lensmann Evenstad flytte fra Søstu Stai i 1856. De fikk ingen barn. Hun flyttet til Nedre Veslhamarn, og bygde da den store hovedbygningen, som senere ble dr. B. Trønnes bopel og kontor.
Dorthe Stai opprettet dette legatet, og skjenket altertavlen i hovedkirken.


 

15 Hanna Stais Legat

Hanna Halvord. Stai 1853-1900

Gavebrev
Undertegnede Simen Landeth og hustru Oline Landeth have i henhold til derom falne ytringer fra nu avvdøde Hanna Stai besluttet at anvende et beløp stort kr. 5.000 .- - fem tusinde kroner - til et legat til beste for Storelvedalen. Legatet skal bære navnet : Hanna Stai’s Legat, og fastsettes der for samme sådanne STATUTTER slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Hanna Stai’s legat utgjør en selvstendig stiftelse med opprinnelig grundfond stort kr. 5.000.- -fem tusinde kroner -.

§ 2
Af legatets renter utredes årlig kr. 150.- - ethundreogfemti – som bidrag til et påtenkt børnehjem i Kirkegrenden eller på Stai. Såsnart tanken om opprettelse af børnehjemmet er realisert, anvendes dette beløp som bidrag til børnehjemmets drift på den måde, som af legatets bestyrelse måtte blive bestemt. Den øvrig del af renterne legges til grundfond, indtil dette har nået kr. 10.000.- -titusinde kroner - , en sum som aldrig må formindskes. Fra den tid grundfondet har nået denne størrelse bliver samtlige renter at anvende til legatets øjemed. Dog kan den nævnte sum fremdeles forøges ved tillæg af ytterligere renter, såfremt legatets og børnehjemmets bestyrelse noget år skulle finde det upåkrævet at anvende det hele rentebeløp.

§ 3
Legatet, hvis formue bliver at forvalte efter samme regler som umyndiges midler, bestyres af sognepresten i Storelvedalen, formandskapets ordfører og bygdens lensmann samt en af herredsstyrelsen valgt kvinde. Skulle antallet af bestyrelsesmedlemmer – enten fordi nogen vægrer sig for at overtage denne stilling elle af anden grund – blive mindre end fire, vælger herredsstyrelsen intil videre de manglende medlemmer. De af herredsstyrelsen valgte medlemmer vælges for 4 – fire – år ad gangen.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 4
Sognepresten er selvskreven formand i legatbestyrelsen. Skulde han ikke være medlem af bestyrelsen eller skulde der blot være en midlertidig fungerende sogneprest i Storelvedalen, vælger bestyrelsen selv sin formand.

§ 5
Alle sage afgjøres i bestyrelsemøde ved simpel plularitet, og gjør i tilfælde af stemmelighet formandens stemme udslaget. Er kun 2 af bestyrelsens medlemmer tilstede kan ikke gyldig beslutning fattes, med mindre begge er enige og formanden er blant de mødende.

§ 6
Bestyrelsen kan, om den skulde finde det påkrevet antage en lønnet kasserer og regnskabsfører, der har at stille betryggende kaution for de ham betrodde midler. Kassererens lønn fastsettes af bestyrelsen med Stiftsdireksjonens samtykke. Udgifterne hertil samt ved legatets bestyrelse forøvrigt så som til skrivemateriell for formanden, porto m.m utredes af legatets rentemidler.

§ 7
For legatet bliver årlig inden marts måneds udgang at aflægge regnskab for det forgagne år Regnskabet indsendes gjennom Stiftsdireksjonen til revisjon og decision af det Kgl. Kirkedepartement, ligesom en udskrift af samme utlægges til almindelgt eftersyn i kommunelokalet.

§ 8
Foranstående statutter undergives Kongelig konfirmation og bliver det orginale gavebrev at opbevare på et betryggende sted efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Storelvedalen 24. Mai 1901
S. Landeth (sign,) Oline Landeth (sign.)
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 23.500)

Etterskrift:
Hanna Stais legat ble i 1998 slått sammen med legat nr. 14, Dorte Stai’s legat, og det nye legat nr. 14 heter Dorte og Hanna Stai’s legat (for arbeid med barn i Stor-Elvdal).
Legatets styre er sognepresten i Stor-Elvdal, i 1999 Åge Hval, som og er legatets leder,videre lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. Det nye legats kapital er ca.kr. 51.000 hvorav Dorte Stais andel er ca. 37 % og Hanna Stais andel er ca. 63 %.
Da de opprinnelige statutters formål var til fordel for Barnehjemmet er det naturlig at det nye legat 14 yter rentemidler vesentlig til barn og arbeid med barn.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie Hanna Stais legat:
Legatet ble opprettet til minne om Hanna Stai (1846-1900) og som støtte til det da påbegynte Stor-Elvedalens barnehjem, som kom i drift fra 1903, etter initiativ av Indremisionens Kvindeforening. En aner at fru sogneprest Bøckmann og hennes mann nok sto bak tiltaket. Se også legat 4 Stor-Elvdal Barnehjems legat. Hanna Halvorsdatter Helgesen Stai var datter av Halvor Helgesen (1815-1876) og Anne Sirene Olsdatter Søndre Messelt (1815).
Simen Landeth (1848) var gift med Oline Halvorsdatter (1875) som var Hanna Stais søster. Derfor dette minnelegatet fra ekteparet Simen og Oline Landet.


 

16 Anders Bottolfsen Syren Trønnes Legat

STATUTTER for det af Anders Bottolfsen Syren Trønnes til Stor-Elvdalen Kommune skjænkede legat
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Anders Bottolfsen Syren Trønnes’s legat, der med renter til 13. Juli 1882 udgjør kr. 1.316,62 – trettenhundrede og sexten Kroner to og seksti øre – opprettet ved Testamente af 28. Juli 1886, udgjør en selvstendig stiftelse, der ikke maa sammenblandes med – eller anvendes til direkte Lettelse for Kommunens Kasser.

§ 2
Legatet bestyres af Storelvedalens Herredsstyrelse. Bestyrelsen kan antage en lønnet Kasserer og Regnskapsfører hvis lønn fastsættes af Bestyrelsen med Stiftsdireksjonens approbasjon. Udgifterne til Skrivematerialer med mer utredes af Legatets Rentemidler.

§ 3
Legatets Midler skal bestyres i Overensstemmelse med de for Umyndige Midler gjældende Regler.

§ 4
Af de aarlige Renter opspares mindst Halvdelen, der tillægges Kapitalen indtil den er naaet til kr. 10.000.- -tiTusinde Kroner -. Det øvrige kan efter Herredsstyrelsens Bestemmelse uddeles til Trængende af Storelvedalen der ikke nyder Fattigunderstøttelse – eller til Hjelp for Fattige Børns Undervisning og Oplæring tilnyttig Virksomhed og bør Personer af Anders Bottolfsen Syren Trønnes’ Familie i Tilfældet under lige Forhold være Fortrinsberettigede.

§ 5
Efterat Kapitalen er naaet det beløp, der i § 4 ere anført, skal Bestyrelsen med Kgl. Approbasjon afgjøre i hvilket Tilfælde, i hvilken Udstrekning og i hvilket Øiemed Renterne derefter skal oplægges.

§ 6
For Legatet blir aarlig inden Marts Maaneds Udgang at aflægge Regnskab for det forgagne aar. Regnskabet insendes gjennom Stiftsdireksjonen til Revisjon og Decision af det Kgl. Kirkedepartement.

§ 7
Foranstaaende statutter undergives Kgl. Konfirmation, hvorpaa Bestyrelsen besørger dem trykte.

Storelvedalens Formandskab, 31 December 1892
O. Øyen, ordf.
(Kapitalen pr 1/1 1971 er kr. 13.000.-)

Etterskrift:
Legatet har vært bestyrt av Stor-Elvdal Herredsstyre eller kommunestyret, med ordføreren som leder. I 1998 ble i styret besluttet at legatet skulle endres til fondslegat, og legges til Stor-Elvdal Legatkontor. De politiske fora ble dermed fritatt for verv som legatstyrer. Dette har krevet endel tid, arbeid og kanskje noe frustrasjon gjennom tidene.
Legatet, som startet med 1.316 kroner i 1892 hadde 13.000 i 1971. I 1986 var kapitalen 13.161. Dette er redusert til 7.761.- pr 1/1 1999. Årsaken er at kommunestyret som legatstyre gjentatte ganger har forbigått innstillingen til bidrag. Dette, i tillegg til at små legater blir mindre på grunn av misforhold mellem renteavkastning og administrasjon har resultert i legatets status som fondslegat. Statuttenes formål er til beste for eldre (232) og undervisning (221 og 224), som vil bli ivaretatt også i framtia.


 

17 Anne Sætres legat

Anne Olsdatter Sætre 1857-1879

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Legatet der føre Navn Af Anne Sætre’ legat udgjør en selvstendig Stiftelse med opprindelig Grundfond stort kr. 8.000, der ikke angribes.

§ 2
Legatets Renten bliver at anvende saaledes:

A

 1. Renterne tilfalder, forsaavidt Bestyrelsen finder Trang og Værdighed at være tilstede Testatriks’ efterlevende Søskende: Ole Olsen Sætre, Oline og Gina Sætre og deres ægteføtte Efterkommere i ret nedstigende Linie indtil 4de Led regnet fra Testatriks’ Forældree uden Hensyn til Opholdssted i Landet og indtil 5te Led, forsaavidt angaard Slægtninge der maatte være bosatte i Storelvedalen. Ligeberettigede med ovennævnte er ogsaa disses gjenlevende ægtefeller
 2. Den i 1A nævnte understøttelse skal ikke uddeles i mindre Portioner end kr. 100.- aarlig
 3. Naar Kapitalen i førnevnte Slægtled en størrelse af kr. 32.000- kan Renterne helt eller delvis uddeles, selv om der ikke er egentlig Trang, men dog mindre pekuniær Evne tilstede hos nogen af de berettigede, og skal Understøttelsen fortrinnsvis anvendes til Børns Opdragelse og videre Uddannelse. Forsaavidt der heller ikke maate være brug for Renten og Berettigede dog lever, skal Rænten tillægges Kapitalen.
 4. Naar derimod Kapitalen kr. 48.000 og Bestyrelsen finder at der ikke hos de Berettigede er Verdighet og Trang nok tilstedefor Anvendelsen af den hele Rente til Tilfredsstillelse af disses Behov, kan Renten af kr. 8.000 anvendes til en Håndgjerningsskole i Storelvedalen.

B

 1. Efter 4de og i Tilfælde 5te Slægtled tiiægges Renten Kapitalen indtil den naar kr. 48.000
 2. Naar saa er skeet, skal Renten af Halvdelen af den beholdne Kapital uddeles til værdige Trængende inden Storelvedalen, der ikke nyder Fattigunderstøttelse, og i portioner ikke under kr. 40.- aarlig. Fortrinnsberettigede til saadan Understøttelse skal dog under forøvrigt lige Vilkaar være ægtefødte Efterkommere i ret nedstigende Linie af de efter Legatet oprindelig Berettigede, om saadan eksisterer.
 3. Renten af ¼ Del af Kapitalen anvendes til beklædning af fattige Børn i Storelvedalen, hvorunder intet Hensyn bliver at tage til, om saadanne Børn eller deres Forældre nyder Fattig-understøttelse eller ikke.
 4. Renten af den resterende ¼ Del af Kapitalen anvendes efter Bestyrelsens Bestemmelser enten til en Haandgjerningsskole eller anden Undervisning eller Skolegang for fattige Børn i Storelvedalen, hvorunder ikke forstaaet saadan Understøttelse, som paahviler Kommunen eller Stat at udrede.

§ 3
De foran under §2 A 1 og B 2 anførte Understøttelser uddeles 2de gange Aarlig, Nemlig i 1ste Halvdel af Juli og December Maaned.

§ 4
Legatet bestyres efter de for UmyndigesMidler gjældende Regler af Overformynderne i Storelvedalen i Forening med Sognepresten sammesteds.
Bestyrelsen vælger inden sin Midte Formand og Viseformand. Formanden fungerer i 2de aar, hvorefter han i lige saa lang tid kan fritages for Gjenvalg.Testamentet skal bero vedSogneprestens Arkiv.

§ 5
Bestyrelsen antager, naar den finder det paakrevet, en Kasserer og Regnskabsfører, der lønnes af Legatets Rentemidler efter Bestyrelsens Forslag med Stiftsdirektionens Approbasjon. Kassereren har at stille betryggende Kaution.

§ 6
De udgifter som ved Legatets Bestyrelse for øvrig til enhver Tid maate fornødiges, bestrides af Legatets Rentemidler.

§ 7
For Legatet bliver aarligaars inden Marts Maaneds Udgang at aflægge Regnskab hvilket gjennem Stiftsdirektionen indsendes til Revision og Decision af det Kgl. Kirkedepartement.

§ 8
Foranstaaende Statutter undergives Konfirmation, hvorpaa Legatbestyrelsen besørger dem trykt i et tilstrækkelig antal Eksemplarer.

Storelvedalen den 11te Marts 1892
G. Joh. Dietrichson H.O.Atneosen Joh. Haave
(Sogneprest) (Overformyndere)
Konfirmerede ved høyeste Resolution av 29de April 1892.
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 111.000.-)

Etterskrift:
Legatet som opprinnelig , i 1892 var på 8.000 kroner, hadde blitt 111.000 kroner i 1971. I 1999 er kapitalen steget til 166.266.- , enda legatet har vært mye benyttet i årenes løp. Legatets formål er i første rekke støtte til undervisning (221 og 224). Rentemidlene kan og benyttes til eldre (233 ) og barnearbeid (231). Legatet bestyres som i statuttene bestemt av Sognepresten og Overformynderne i Stor-Elvdal.

Historie:
Anne Olsdatter Sætre , ble født ca. 1870 . Iflg Fosvold døde Anne bare 22 år gammel, og ugift. Legatet er konfirmert 31.des. 1892, hvis det var da hun døde, var hun født i 1870. Hennes søsken som er nevnt i statuttene var født fra 1849 til 1855, så var hun vel en attpåklatt. Hun ble født på Nordre Sætre, og hennes bror, Ole Olsen nr.5 ble siste bruker av garden. Han ”hvirvledes inn i 1870-årenes økonomiske heksedans og måtte selge”. Garden ble kjøpt av kommunen først på 1800tallet, og utparsellert i 7 småbruk; Synstad, Setervang, Haugen, Hagen, Vesterhaug , Norvang og Sagmoen. Dette var nok en storgard. Fosvold nevner flere husmannsplasser, Rugsvea, Snekkerstua, Bakken eller Koiebakken, Mørmoen, Målarstua og Smedløkkje eller Rusten.

bilde Fosv. s. 843
Nordre Sætre (Olastua) før utparselleringen

Anne Sætres tipp tipp oldefar var Ole Olsen Sætre nr. 1. Han var far til Annes navnesøster Anne Olsdatter Sætre (1734 - ) Hun var en av de to som ble sendt til Købehavn for å lære spinning, og som ble fabrikken og skolen Enighetens første bestyrerinne.


 

18 Gedine Svestads legat

Til ungdomslaget Ungskogen i Stor-Elvdal
Gavebrev og Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:
Gavebrev.
Undertegnede Gedine Svestad skjenker herved Ungdomslaget ”Ungskogen” min seter på Negaardsgammelseteren med de til denne tilhørende rettigheter, og slåtter i Imsdalen, samt et legat stort kr. 5.000.- - femtusenkroner – på følgende vilkår:

Ungdomslaget gir helt avkall på min opprinnelige gave, likesom jeg frafaller de rettigheter jeg forbeholdt meg av Ungdomslaget.
Så lenge jeg lever forbeholder jeg meg, uten vederlag til Unglomslaget, å benytte setertrøen og slåttene i Imsdalen som tidligere.
Videre forbeholder jeg meg at Haakon Myhre, så lenge han er bruker av Myhre, annet hvert år skal ha høyet på setertrøen mot hvert år å slå og høste dette, samt mot å holde gjerdene vedlike.
Seteren og slåtten kan ikke selges, pantsettes eller bortleies uten samtykke av overstyret for mitt legat til Ungdomslaget Ungskogen. Opphører ungdomslaget, eller utnyttes eiendommen av dette tilfaller den legatet.
Nedenstående statutter for legatet, som skal benevnes Gedine Svestads legat til Ungdomslaget Ungskogen i Stor-Elvdal vedtas og erholder Kongelig stadfestelse.

Stor-Elvdal 26. Juni 1926
Gedine Svestad (sign.)
Til vitterlighet:
Ola Børli (sign.) Ludv. Viken (sign.)

Statutter
§ 1
Gedine Svestads legat til Ungdomslaget Ungskogen i Stor-Elvdal er opprettet ved frøken Gedine Svestads gavebrev av 14/11 1924 og 26/6 1926

§ 2
Den skjænkede kapital kr. 5.000 – femtusenkroner – skal altid være urørlig og anbringes som for offentlige midler bestemt. Av rentene skal minst halvparten hvert år tillegges kapitalen til denne er nvokset til kr. 10.000.- Når dette er skjedd, skal minst ¼ av deårlige renter legges til kapitalen til denne har nådd kr. 25.000.-, deretter tillegges 1/6 av rentene til kapitalen er vokset til kr. 50.000.-, hvorpå alle renter kan anvendes.

§ 3
De disponible midler skal fortrinnsvis anvendes til ungdommens opplæring i husindustri – for kvinner så vel som for menn – og i hagebruk samt til fremme av skogsaken i Stor-Elvdal. For øvrig kan midlerne også anvendes til støtte for virke – og lærelysten ungdom også på annen måte, dog ikke i noe tilfelle til fremme av partipolitiske interesser. Heller ikke må de anvendes til lettelse for de kommunen påhvilende utgifter.

§ 4
Legatet forvaltes av Ungdomslagets styre og et overstyre bestående av sognepresten, lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. Ungdomslagets kasserer fungerer som legatets kasserer. Han har å stille sikkerhet for de ham betrodde legatmidler. Finner styret at kassereren bør lønnes, bestemmer det hans lønn, som godkjennes av Stiftsdireksjonen.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 5
Styret avlegger hvert år innen februars utgang regnskap for det forløpte kalenderår. Regnskapet blir å innsende gjennem overstyret og Stiftsdireksjonen til vedkommende regjeringsdepartement for å undergis revisjon og desisjon. Også iøvrig er legatet undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 6
Dersom Ungdomslager Ungskogen skulle opphøre, eller gå over til en virksomhet som ikke søker å fremme de i § 3 nevnte formål, skal legatet forvaltes av forannevnte overstyre, og dets disponible midler anvendes til stipender og premier til menn og kvinner i bygden dsom vil arbeide for fremme av et tidsmessig hagebruk, almindelig jordbruk eller husindustri i Stor-Elvdal.

Stor-Elvdal, den 26. Juni 1926

Gedine Svestad (sign.)
for Ungdomslaget Ungskogen:
Petra Kvisli, Berit Morch Næs, Ola Børli, Sverre Viken, Ludvig Viken.

i overstyret:
Knud Kristiansen J. Wæringsaasen Sigurd Næs
Ordfører Lensmann Sogneprest

(Kapitalen pr. 1/7 1971 er kr. 13.000.- + setra).

Etterskrift:
I 1971 ble den i gavebrevet nevnte seter på Negaardsgammelseteren med de til denne tilhørende rettigheter, og slåtter i Imsdalen. solgt til Gedines niese, Ellaug Svestad slik at legatet ikke lenger er eiendomsbesitter. Legatet støtter spesielt hagebruk og Hagebrukslagets arbeid.
Legatets kapital var opprinnelig 5.000.- kroner + setra, i 1971 13.000.- kroner + setra.
Salg av de nevnte parsellenr innbragte 15.000. Pr. 1/1 1999 var kapitalen 42.022.- kroner
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:
Svestad var - iflg. Fosvold - før 1630 endel av Storstu Negard. Garden ble flyttet til sin nåværende tomt omkring 1700 av Sæmming Gundersen.
Navnet kommer av at garden ble gjenoppbygd på ei ”svie” avsvidd for jordbruk.
Gedine Svestad ble født ca 1847 og døde antagelig i 1926, ca 80 år. Hun var ugift, hun var ekte Svestad, hennes forfedre innehadde Svestad gård i 6-7 slektsledd.Gedine var lærerinne ved Stor-Elvdal og ved Ringsaker Folkehøyskoler.
Siste bruker av den opprinnelige slekt var Gunder Helgesen f. ca. 1835, Gedine Svestads bror, og far til Ellaug Svestad som eide Fjøsegga på Westgard intil ca. 1990. Hun var statskonsulent i husstell. Han, Gunder, solgte garden til Torvald Sjøli fra Åmot. Senere eiere er Trygve Solberg, familien Godager ca. 1937 - 1997, og Borger Lenth.


 

19 Gina Nickelsen Søstu Trønnes legat

Til sykepleien i Stor-Elvdal, fortrinnsvis til tuberkuløse

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Gina Nickelsen Søstu Trønnes’ legat til sykepleien i Stor-Elvdal er opprettet av Sigurd Trønnes ved testamente av 1. November 1952, og skal bære navnet
Gina Nickelsen Søstu Trønnes’ legat. Legatkapitalen var den 15. Oktober 1956 kr. 10.000 – Titusen -.

§ 2
Legatets midler skal være uangripelige og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt.

§ 3
Legatets styre består av distriktslegen i Stor-Elvdal som selvskreven formann, og lensmannen i Stor-Elvdal som selvskreven medlem av styret, og et tredje medlem som velges av de to førstnevnte for 4 – fire - år av gangen. Det tredje medlem skal fortrinsvis velges blant stifterens arvinger eller slekt.

§ 4
Legatets rentemidler skal gå til sykepleien i Stor-Elvdal, fotrinsvis til tuberkuløse.

§ 5
Rentene bør deles ut hvert år.

§ 6
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann. Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen for Hamar Bispedømme, hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 7
For legatets midler avlegges årlig regnskap, som blir å innsende innen februars måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke og Undervisningsdepartement til revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 8
Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stai 1956

B. Trønnes, distriktslege H Wæringsaasen, lensmann
Gunnar Myrvang, arving
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 15.100)

Etterskrift:
Legatet var opprinnelig på 10.000 kroner. I 1971 var kapitalen 15.100 og i 1999 er den 13.620.- Legatet er nå omgjort til fondslegat, kapitalen er lagt til Legatkontoret. Legatets navn og formål, sykepleien i Stor-Elvdal beholdes også i legatets nye form.

Historie:
Gina Nickelsen var født Gudbrandsdatter Søstu Trønnes ca 1850. Hun ble gift med gartner Nickelsen i Oslo, men ble barnløs. Hennes mor var Sigrid Taraldsdatter Søstu Trønnes. (1841-1878). Gina var 5. barn av 7 søsken, deriblant Sigrid som ble gift med Eberhardt Østmoe -foreldre til Svend, Erik og Sigismund som alle levde og virket på Koppang, Marte ble gift med Simen Simensen Myrvang på Koppangshammeren - foreldre til Sverre og Gunnar Myrvang.
Sigurd Gudbrandsen Søstu Trønnes som i sitt testamente opprettet legatet til minne om Gina i 1952 var og bror til Gina, og bruker til garden før Gunnar Myrvang overtok ca 1937. Gunnar drev Søstu Trønnes intil han overdrog garden til sønnen Steinar ca 1970.

bilde Fosv. s. 379 og s. 380
Søstu Trønnes og Østerdalsstua fra 1618


 

20 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for diakonissesaken

Sigrid Nordstumoen Trønnes1850-1930 Tarald Taraldsen Gammelstu Trønnes 1843-1891

STATUTTER for 20 Grosserer Tarald T Trønnes og hustrus legat til utdannelse af og lønnsbidrag til diakonisser der skal virke i Stor-Elvedalens hovedsogn.
(Overlevert Storelvedalens Herredsstyre 9de september 1896)
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Legatet, hvis grunnfond udgjør kr. 15.000.- - kroner femten tusinde – skal danne en selvstendig stiftelse, hvis kapital ikke må angribes eller sammenblandes med andre Kommunens midler.

§ 2
Renterne af grundfondet anvendes til uddannelse af og lønnsbidrag til diakonisser der skal virke i hovedsognet, dog skal det af hvert års renter afsættes mindst kr. 100.- - ethundre kroner - som tillægges grundfondets kapital. Af de ved virksomhedens igangsættelse invundne renter skal der dannes et eget fond hvis renter skal anvendes som bidrag til pensionering af i hovedsognet virkede dikonisser, der på grunn af alder eller sygdom er bleven arbeidsudyktige. Hvis renterne af dette fond ikke finder anvendelse i nævnte øiemedskal de tillægges dettes kapital intil det har naaet en sum af kr. 5.000.- - fem tusinde – naar det har skeet, skal renterne – under de nævnte forutsetninger – tillægges hovedfondets kapital, intil dette har naaert en sum af kr. 25.000 – fem og tyve tusinde - ligeledes forholdes med renter af grundfondet der ikke blir anvendt som overfor bestemt. Når grundfondets kapital har naaet et beløp af kr. 25.000 – fem og tyve tusinde – kan Storelvedalene herredsstyrelse, med Kongelig approbasjon, fatte beslutning om hvorvidt kapitalen fremdeles skal forøges.

§ 3
Legatets bestyrelse skal bestaa af Storelvedalens Hovedsogns representanter samt formanden i bestyrelsen for Storelvedalens Kommunale diakonisse- og sykepleievirksomhed. Gjenlevende testatrix fru Sigrid Trønnes er for sin levetid fast medlem af styrelsen om hun saa ønsker.

§ 4
Bestyrelsen vælger selv sin formand og viseformand. Disses funktionstid er et aar etter hvilke tid formanden kan undslaa sig for valg i ligeaa lang tid.
Gyldig beslutning kan ikke fattes hvis ikke over halvparten af medlemmene er tilstede. Ved stemmelighed gjør formandens stemme utslaget. Formanden innkaller til møde.

§ 5
Legatets fonds skal udsættes mot sikker pant i fast eiendom, og forvaltes som for umyndiges midler bestemt.

§ 6
Der ansættes en paalidelig mand som kasserer og regskapsfører, denne skal stille fornøden sikkerhed og har at føre en av bestyrelsens formand autoriseret regnskabsprotokoll. Hans løn bestemmes af bestyrelsen med Stiftsdireksjonens approbasjon, og som udredes af legatets midler, hvorav ogsaa bestrides andre udgifter ved dets bestyrelse, anskaffelse af fornødne protokoller m.m.

§ 7
Regnskabet for legatets midler aflægges inden hvert følgende aars februar måneds udløp, dette bliver gjennem Stiftsdirektionen at indsænde til det Kgl. Kirkedepartement til revisjon og decision. Uddrag af regnskabet skal samtidigt udlægges til almindelig eftersyn.

§ 8
Foranstaaende statutter undergis Kgl. Konfirmation, hvorpaa legatbestyrelsen besørger dem trykt.

Storelvedalen den 9de oktober 1902.
S. Frost Sigrid Trønnes Th. Ruud C J Ecktell Ole G. Negaard
(Kapitalen pr. 1/1 1971 kr. 47.300)

Etterskrift:
I 1998 ble foretatt noe endring av Stor-Elvdalslegatene. Blant annet ble de tre legatene som bærer T.T.Trønnes og hustru Sigrid’s navn slått sammen til nr.20 T.T.Trønnes og hustru’s legater
Dette, det opprinnelige Diakonisselegatet var opprinnelig på 15.000 kroner.
I 1971 var dette blitt 47.300.- og i 1999 er legatkapitalen 67.199.- kroner. Hertil kommer nå legat nr. 21 T.T.Trønnes legat for sang og musikk i Hovedkirken med kr. 28.220.- og legat nr. 22 T.T.Trønnes legat til Stor-Elvdal med kr. 66.486.- , slik at legatet fra 1999 har en kapital på kr. 159.689.- Legatenes formål vil bli ivaretatt med en %del i forhold til legatkapitalen ved fusjonen.

Historie:
Ifølge Fosvold lå husene på Nordstumoen før 1792 sør for Trya, og garden hette da Nordstu. Etter en voldsom og ødeleggende flom i Trya på 1790-tallet bygde Gjetvald Olufsen’s (ca. 1600) sønnesønn’s sønn Ole Knudsen (1718-1772) , hans sønn Jon Olsen (1751) og sønnesønn Ole Jonsen (1778) hus der vi kjenner som Nordstumoen. Ole Jonsen’s sønn Jon Olsen (1801) ble gift med Ingeborg Gjermundsdatter og de fikk bare et barn.
Sigrid Trønnes var enebarn til Nordstumoen Trønnes, ble gift med Tarald Taraldsen Gammelstu Trønnes. Han ”drev en stor grossistforretning i Oslo, og ble meget rik.” Tarald døde imidlertid allerede i 1891, og Sigrid drev garden i nesten 40 år som enke. De hadde ingen barn etter seg,og slekten døde med henne den 19. september 1930. Sigrid ”øvet en enestående godgjørenhet mot fattige og trengende både i Stor-Elvdal og andre steder. Hun opprettet flere legater og ved testamente straks før sin død gav hun det meste av sin formue til veldedige formål”.
Stor-Elvdal Kommune utarbeidet regler for den kommunale Diakonissetjensten, vedtatt den 19/12 1896, endret i 1902. Dette var nok en direkte følge av legatet som er datert 9/9 1896

bilde Fosv. 387 - 388 Hanssen 235
Nordstumoen Trønnes og barfrøstua / hovedbygningen
Garden ble i 1930 solgt til professor Lindvik. I 1957 solgte Guri Lindvik Nordstumoen til Staten, betinget av at det skulle opprettes skole for evnesvake piker på garden. Nordstumoen off. skole ble innviet i 1958. Den er utviklet til et godt videregående skoletilbud for både piker og gutter med lærevansker. Bygningen brant delvis ned i 1975, og ble gjenoppbygget umiddelbart.


 

21 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for sang og musikk

Sigrid Nordstumoen Trønnes1850-1930 Tarald Taraldsen Gammelstu Trønnes 1843-1891

(Overlevert Storelvedalens Herredsstyre 9de september 1896)
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1
Legatet, hvis grunnfond udgjør kr. 10.000 - titusindekroner - skal danne en selvstendig stiftelse, hvis kapital ikke maa angribes eller sammenblandes med andre Kommunens midler.

§2
Legatets midler skal benyttes til avlønning af sangkor og om mulig ved de store høitider til annen kirkemusikk, derunder ikke indbefattet orgelmusik i Stor-Elvdal Hovedkirke.

§3
Legatets bestyrelse skal bestaa af Storelvedalens hovedsogns representanter, hovedsognets kirkesanger og gjenlevende testatrix, fru Sigrid Trønnes om hun dertil er villig. Styret vælger selv sin formand og viseformand. Disses funksjonstid er et aar, efter hvilken tid formanden kan undslaa seg for valg i ligesaa lang tid. Gyldig beslutning kan ikke fattes, hvis ikke over halvparten af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed gjør formandens stemme udslaget. Formanden innkalder til møde.

§4
Til sammen med sognepresten og kirkesangeren i hovedsognet at ordne med kirkesangen og kirkemusikken, opnævner legatstyret et udvalg paa tre herfor interesserte medlemmer, hvis funksjonstid er 3 - tre - aar.

§5
Legatets fond skal udsættes mod sikker pant i fast eiendom og forvaltes som for umyndiges midler bestemt.

§6
Der ansættes en paalidelig mand som kasserer og regnskabsfører. Denne skal stille fornøden sikkerhet, og har å føre en af bestyrelsens formand autorisert regnskabsprotokoll. Hans løn bestemmes af bestyrelsen, med Stiftsdirektionens approbatiom, og utredes af legatets midler, hvis ogsaa bestrider andre udgifter ved dets bestyrelse, anskffelse af nødvendige protokoller m.v.

§7
Regnskab for legatets midler aflægges inden hvert aars februar maaneds udløb. Dette bliver gjennem Stiftsdirektionen at indsende til det Kgl. Kirkedepartement til revisjon og decisjon. Uddrag af regnskapet skal samtidig udlægges til almindelig eftersyn.

§8
Foranstaaende statutter undergives Kongelig konfirmation, hvorpaa legatstyret besørger dem trykte.

Storelvedalen den 9de oktober 1902.
S. Frost Sigrid Trønnes Th. M. Ruud C. J. Ecktell Ole G Negaard
(Kapitalen pr. 1/1 1971 kr. 17.700.- )

Etterskrift:
Legatet ble slått sammen med de øvrige T T Trønneslegatene i 1998;
Dette, Diakonisselegatet, samt nr. 21 T T Trønnes og hustru (Sigrid)s legat for sang og musikk i Storelvedalens hovedkirke og nr. 22 T T Trønnes og hustru(Sigrid)s legat for Storelvedalen.
Legatet var opprinnelig på 10.000 kroner. i 1971 var kapitalen blitt 17.700, og ved fusjonen i 1998 var kapitalen 28.220.- Legatets formål vil bli ivaretatt innen det nye legatet.

Historie:
Legatet ble, sammen med legat nr. 20, Diakonisselegatet opprettet etter Tarald T Trønnes død, (han døde i 1891). Alle tre legatene er opprettet med Tarald T Trønnes navn, og må oppfattes som minnelegater . De bør og i ettertid oppfattes særdeles som minne om Sigrid selv.
Se forørig om legatgiver under legat 20 T T Trønnes og hustrus legater


 

22 T T Trønnes legat for Storelvedalen

Tarald Taraldsen Gammelstu Trønnes 1843-1891

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Legatet er opprettet ved Sigrid Trønnes testament av 7. Mai 1929, og danner et særskildt fond under navn av T T Trønnes legat for Storelvedalen.

§ 2
Legatets grundkapital utgjør kr. 33.689.75, hvilket beløp fremkom ifølge utlodning i fru Sigrid Trønnes’ dødsbo. Kapitalen må ikke angripes. Skulle legatets kapital bli forringet ved tap av nogen art, skal halvparten av de indvundne renter tillegges kapitalen, indtil denne når den størrelse legatet hadde da tapet oppsto. Med hensyn til legatkapitalen anbringelse, legatets regnskapsvesen og kontrol forholdes overenstemmende med de regler, som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.

§ 3
Legatet forvaltes og bestyres av Sognepresten i Stor-Elvdal og overformynderne i Stor-Elvdal i forening. Styret føre protokoll over sine forhandlinger. Styret velger selv sin formann og varaformann for et tidsrom av 2 – to – år, samt ansetter kasserer. Formannens kontorholdsgodtgjørelse og kassererens løn blir å approbere av Stiftsdireksjonen.

§ 4
Av legatets årlige avkastning – etter at nødvendige utgifter til annonser etc. er dekket – tillegges der årlig kapitalen 1/5 – en femtedel – intil kapitalen er nådd 50.000 – femti tusinde kroner – Resten av avkastningen anvendes til utdeling til verdig trengende i Stor-Elvdal, som ikke nyter understøttelse av forsorgsvesenet. Portionerne må ikke være under kr. 200.- Utdelingen finner sted på T T Trønnes dødsdag den 16. Mars.

§ 5
Fortrinnsberettigede til å nyte godt av legatporsjonerne skal være trengende efterkommere efter min mand T T Trønnes’ søskende, dog kun for så vidt de er bosatt i Stor-Elvdal.

§ 6
Skulde noget enkelt år de midler som står til disposisjon ikke i sin helhet bli benyttet, kan bestyrelsen overføre den ikke benyttede del av avkastningen til kapitalen eller overføre det ubenyttede beløp til neste års utbetalinger.

§ 7
Legatets midler må til enhver tid holdes helt adskildt fra kommunekasse og andre kasser.

Stor-Elvdal i desember 1933.

Georg Flognfeldt Torgal Berger Knud Kristiansen
Sogneprest Overformyndere

(Kapitalen er pr. 1/1 1971 kr. 46.000.-)

Etterskrift:
Legatet ble ca i 1998 slått sammen med de øvrige T T Trønneslegatene, 20 T T Trønnes og hustru(Sigrid)s legat for diakonisser i Storelvdalen, og T T Trønnes og hustru(Sigrid)s legat for sang og musikk i Storelvedalens hovedkirke .
Dette legatet nr. 22, var opprinnelig på 33.689 kroner. I 1971 var kapitalen blitt 46.000, og ved fusjonen i 1998 var kapitialen 66.486.- Legatets formål, verdige trengende vil bli ivaretatt innen det nye legatet, dog i en noe tilpasset form. Legatet benevnes i ettertid
20 T T Trønnes og hustru Sigrids legater til Storelvedalen
Historie:
Legatet ble , som det framgår av § 1, opprettet etter Sigrid Trønnes’s død.
Alle tre legatene er opprettet med Tarald T Trønnes navn, og må oppfattes som minnelegater . De bør og i ettertid oppfattes særdeles som minne om Sigrid selv. Se forvrig om legatgiver under legat 20 T T Trønnes og hustrus legater


 

23 Sagfører P. Trønnes og hustru Anne Sirene Trønnes legat

Anne Pedersd.Søstu Stai Trønnes 1860-1912

(Opprettet av frk. Anne K. Trønnes)
Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Legatet hvis grunnfond utgjør kr. 25.000.- femogtyvetusenkroner – der er skjænket det i pantobligasjoner, skal danne en selvstændig stiftelse, hvis kapital ikke må angribes eller sammenblandes med andre legaters eller kommunens midler. Kapitalen forøget med kr. 20.000.- i følge testamente opprettet af afdøde frk. Anne K Trønnes den 10/1 1910.

§ 2
Av legatets indvundne renter skal der hvert aar avsettes kr. 100.- et hundre kroner – der tillægges grundfondets kapital, naar kapitalen herved eller paa anden maade er øket til kr. 50.000.- femti tusen kroner – avsættes intet yderligere. Videre skal der av renterne hver jul uddeles kr. 50.- - femti kroner - til hver av nedennevnte ægtepar, nemlig:
Mikkel Christiansen Græsbakken og hustru Karen Olsdatter
Peder Gundersen Bagroen og hustru Olave Olsdatter
Iver Larsen Bjørkningsfætten og hustru Hanna Pedersdatter
Disse portioner er i følge frk. Anne K Trønnes’ testamente forhøiet til kr. 100.-
Om nogen af ovennævnte personer dør tilfalder legatportionen uavkortet hans eller hendes ovennænvte gjenlevende ægtefelle i dennes levetid. Naar ogsaa den lengstlevende ægtefelle er død bortfalder her omhandlende ytelse, hvis beløpb da disponeres som i § 3 bestemt. Ægtefelle efter nyt ægteskab eller avdødes børn har saaledes intet krav paa samme.

§ 3
Resten af legatets renteinntekter – efterat udgiftene til dets forvaltning er dekket – deles i to lige store dele. Den ene halvdel tilfalder Storelvedalen barnehjem, saalenge dette er i drift. Den annen halvdel uddeles av legatets bestyrelse til i Storelvedalen bosatte værdige ubemidlede syge, der tiltrænger sygehusbehandling med operation eller anden kurmæssig behandling udenfor hjemmet, dog saaledes at bidrag ikke skal ydes i saadanne tilfælde, hvor offentlige institutioner pligtmæssig skal træde til. Hvad der ikke anvændes det ene aar kan av bestyrelsen anvendes i samme øiemed et følgende aar. Hvis nævnte Storelvedalen barnehjem stanser sin virksomhed skal dets andel i legatets afkastning tilfalde fremtidig lignende institution inden bygden. Saalænge saadan ikke findes skal nævnte andel av bestyrelsen uddeles i passende portioner til fattige børn fra daarlige hjem til hjelp i oppdragelse og beklædning.

§ 4
Legatets bestyrelse skal bestaa av sundhetskommisjonens formand, sognepresten og lensmanden i Storelvdalen, dog saaledes at frk. Anne K Trønnes fungerer istedenfor sistnævnte saalenge hun dertil er villig. Skulle nogen av ovennævnte personer undslaa seg for at overtage hvervet opnævnes et andet medlem i hans sted av sorenskriveren i søndre Østerdalen for 2 aar ad gangen.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 5
Bestyrelsen vælger selv sin formand og viceformand. Disse fungerer 2 aar ad gangen, efter hvilken tid formanden kan undslaa sig for gjenvalg i ligesaa lang tid. Formanden inkalder til møde. Gyldig beslutning kan fattes selv om blot 2 medlemmen er tilstede, men disse maa da være enige.

§ 6
Legatet undergives den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll og regnskabsrevision, og det grundfond anbringes paa den for saadanne stiftelser anordnede maade. Som kasserer og regnskabsfører ansættes en paalidelig mand i eller udenfor bestyrelsen. Kassereren har at føre en av bestyrelsen autorisert regnskabsprotokol og at stille saadan sikkerhed som af bestyrelsen maate bli bestemt. Hans lønn fastsættes av bestyrelsen med Stiftsdirektionens approbation og utredes med andre med legatets forvaltning forbundne udgifter av legatets midler.Regnskab for legatets midler avlægges inden udgangen av hvert paafølgende aars februar maaned. Uddrag av regnskabet skal udlægges til almindelig eftersyn.

§ 7
Paa legatets statutter erhverves Kgl. Konfirmation.

(Kapital pr. 171 1971 kr. 56.000.-)

Etterskrift:
Legatets opprinnelige kapital var i 1910 kr. 25.000 .- Hertil kom etter Anne K Trønnes død, testamentarisk enda kr. 20.000.- lagt til legatkapitalen, slik at den da ble kr. 45.000.
I 1971 var kapitalen 56.000, og i 1999 54.701
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:
Legatet er opprettet av frk. Anne K. Trønnes, til minne om sine foreldre Peder Halvorsen Trønnes og Anne Bergersdatter N Messelt (1830-1887). Faren, Peder var født i 1829 og døde i 1908. Han var jurist,og sønn av Halvor Bottolfsen nr. 3 på Nystu Trønnes. Anne K Trønnes’ mor var Anne Bergersdatter fra Messelt Nordre (1830-1887) og datter av Berger Bergersen Messelt nr. 8.
Peder var bror til Bottolf Halvorsen nr. 4 (1817-1886) og således onkel til Halvor Bottolfsen nr. 4,(1843-1897) som ble Stor-Elvdals første ordfører,(fra 1881 til 1889) og ættas siste bruker av Nystu Trønnes.
bilde F I s. 368
Nystu Trønnes
Garden ble solgt på auksjon i 1897, og Stor-Elvdal Kommune ved ordfører Th. M. Ruud fikk tilslaget for 81.000 kroner. Det var grunnlaget for Storelvdal’s første alderdomshjem - og et av landets aller første sådanne.


 

24 Edvard og Karenus Westgaards legat for jordbruk

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Edvard og Karenus Westgaard’s legat til fremme av jordbruk er opprettet ved Edvard Westgaard’s testamente, datert 6/11 1922 og overlevert til disposisjon for legatstyret 15/1 1931, med kapital kr. 2.888.08. Legatets midler skal være uangripelige og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skattyterne.

§ 2
Legatets styre består i følge testamentet av formannen i Norges Bondelag, Olaf Koppang, og Halvor Landeth med lærer Oskar Bjørnstad som varamann for de 2 sistnevnte. Styret velger formann og viceformann for 3 år av gangen. For at styret skal være besluttningsdyktig, må formannen i Norges Bon
delag, eller en som har fullmakt fra ham, og minst en av de andre styremedlemmene være tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll, for øvrig fører formannen journal. Styret supplerer seg selv ved et medlems avgang, dog skal altid formannen i Norges Bondelag delta.
NB: § 2 er med Sosialdepartementets godkjenning av juli 1971 gitt flg. Ordlyd:

§ 2
Legatets styre består i følge testamentet av formannen i Norges Bondelag, med som fullmektig varamann formann i Stor-Elvdal Bondelag, Olaf Koppang, og Halvor Landeth med lærer Oskar Bjørnstad som varamann for de 2 sistnevnte. Styret velger formann og viceformann for 3 år av gangen. For at styret skal være besluttningsdyktig, må formannen i Norges Bondelag, eller en som har fullmakt fra ham, og minst en av de andre styremedlemmene være tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll, for øvrig fører formannen journal. Styret supplerer seg selv ved et medlems avgang, dog skal altid formannen i Norges Bondelag delta.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Legatets rentemidler skal gå til fremme av nydyrkning, herunder utvidelse av mindre bruk som har nybrottsjord. I den hensikt å fremme slik nydyrkning kan legatet kjøpe inn moderne nydyrkningsmaskiner for utleie eller det kan yte bidrag til kjøp av slike nybrottsmaskiner til maskinholder eller maskinstasjoner.

§ 4
Av legatets rentemidler skal tillegges minst en halvdel av disse til kapitalen til denne har nådd kr. 15.000. Av resten ytes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legate Edvard Westgaard har stiftet til vedlikehold av legatgiveren og hans families gravsted. Hva der for øvrig måtte bli tilbake utdeles til det i §3 nevnte formål. Dersom rentemidlene et år ikke blir anvendt, blir disse å tillegge kapitalen. Beløp som tillegges grunnkapitalen kan etter at denne er nådd kr. 20.000.- anvendes under ett, f. Eks til kjøp av større nybrottsmaskiner.

§ 5
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann, som har å stille nødvendig sikkerhet for de midler som er betrodd ham. Styret bestemmer, med approbasjon fra Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 6
For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februars utgang følgende år gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke- og undervisningsdepartementet til revisjon og desisjon. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet, og en utskrift sendes Norges Bondelag. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.
§ 7
Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antalleksemplarer.

Arne Rostad Halvor Landeth Oskar Bjørnstad
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 8.100.-)

Etterskrift:
Dette legat 24, Edvard og Karenus Westgaards legat til jordbrukets fremme i Stor-Elvdal var opprinnelig på kr. 2..888.- I 1971 var legatkapitalen kr. 8.100. Legatet ble slått sammen med det andre av brødrenes legater, nr. 25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse allerede i 1994-95. Da var legatkapitalen til nr. 24 kr. 19.483.- etter fusjonen har nr. 24 (og 25) kr. 31.262.
I 1998 ble alle Westgaardslegatene slått sammen , og heter nå
24 E. og K. Westgaards legater
Legatene har etter fusjonen i 1998-99 en legatkapital på kr.55.749 og består av
24 Edvard og Karenus Westgaards legat til jordbrukets fremme i Stor-Elvdal
25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse 55%
26 Karenus Westgaards legat til fremme av sang i Stor-Elvdal
27 Karenus Westgaars legat til fremme av musikk i Stor-Elvdal 45%
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Kapitalen pr 1/1 2000 var kr. 57.090.-
Legatstyret vil gjennem Legatkontoret søke å benytte renteavkastningen etter de opprinnelige statutters formål.

Historie:
Edvard og Karenus Eriksen Westgaard var brødre, begge ugift og 4. og 5. barn av Erik Bottolfsen.
Brødrene kom fra Søndre Storstu Westgaard. Deres bestefar, Botolf Eriksen (1768-1841) var første bruker og gift med Jøran Halvorsdatter Nordstu Westgaard.
Jøran og Botolf hadde tre barn, Erik f.1806, Halvor f.1812 og Siri f.1823.
Erik overtok garden, og ble gift med Kari Olsdatter Landet f.1810. De fikk seks barn, deriblant Edvard f.1829, han bodde senere i Olastua ved Treseng – Koppang, og Karenus. Karenus Westgaard var skolestyreformann i Stor-Elvdal fra 1901 til 1905. Han døde i 1918. Eldste bror deres, Botolf 1829-1873 giftet seg inn på Nordstu Westgaard ( med Anne Nilsdatter Nystumoen)(se også legat 29, H.A.Vestgaards legat. Det var han – Halvor Andersen Westgaard som solgte Nordstu Westgaard til Anne og Botolf!) Tilbake til Søndre Storstu Westgaard, Karenus og Edvards yngste bror Ole Eriksen f.ca. 1831 var den siste av etta som brukte garden


 

25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1
Edvard og Karenus Westgaards legat til fremme av praktisk utdannelse i Stor-Elvdal er opprettet ved Edvard Westgaards testamente, datert 6/11 1922, og overlevert til disposisjon for legatstyret den 15/1 1931 med kr. 2.888.08. Legatets midler skal være uangripelig og anvendes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skattyterne.

§ 2
Legatstyret består av d’herr. Torgal Berger, Alf Koppang og A Landet. Styret velger formann og viceformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre end 2 medlemmer er tilstede. I tilfelde stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll, for øvrig fører formannen journal. Styret supplerer seg selv ved nogen medlems avgang. Såfremt det hele styre ønsker å tre av , velges nytt styre av herredsstyret i Stor-Elvdal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Av legatets renter utdeles bidrag til praktisk utdannelse for unge mænd og kvinner i Stor-Elvdal, der har lyst og anlegg for sådan virksomhet.

§ 4
Av legatets rentemidler tillegges en halvdel av disse til kapitalen, intil denne har nået kr. 5.000. Av resten ydes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legater Edvard Westgaard har stiftet, til vedlikehold av legatgiver og hans families gravsted . Hvad der for øvrig måtte bli tilbake, utdeles til det i post 1 nevnte formål. Dersom rentemidlene et år ikke bliver anvendt blir disse å tillegge kapitalen.

§ 5
Styret velger selv innen sin midte kasserer og regnskapsfører.

§ 6
For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å indsende hvert år innen februar måneds utgang følgende år gjennom Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon og videre til kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 7
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvioretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i april 1932
Torgal Berger (sign.) A. Landet (sign.) Alf Koppang (sign.)
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 8.000.-)

Etterskrift:
Se etterskrift under legat 24, E og K Westgaards legat til jordbrukets fremme.

Historie:
Samme som overfor.


 

26 Karenus Westgaards legat til fremme av sang

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Karenus Westgaards legat til fremme av sang i Stor-Elvdal er opprettet ved Edvard Westgaards testamente, datert 6/11 1922, og blev overlevert til disposisjon for legatstyret
15/1 1931 med en kapital av kr. 5.000.- . Legatets midler skal være uangripelige, og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 2
Legatstyret består av d’herrer lærer Severin Treseng, Håkon Koppang og Georg Eggen. Styret velger formann og viseformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll . For øvrig fører formannen journal.Styret supplerer seg selv ved noget medlems avgang. Såfremt det hele styre ønsker å tre av velges nytt styre av herredsstyret i Stror-Elvdal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Av legatets renter utdeles bidrag og premier til:
Sangforeninger i Stor-Elvdal der har vært i noen tids virksomhet før ansøkning om bidrag indsendes, og som til like må antas å være levedyktig.
Utdannelse for personer, der har utpreget begavelse for sang.

§ 4
Av legatets rentemidler tillegges halvdelen kapitalen, inntil denne har nådd kr. 10.000.-. Av resten ytes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legater Edvard Westgaard har stiftet, til vedligehold av legatgiveren og hans bror Karenus Westgaards gravsteder . Hvad der for øvrig måtte bli tilbake utdeles til de i § 3 nevnte formål. Det som det ene år ikke utdeles av rentemidler til de i § 3 nevnte formål, kan av styret anvendes et følgende år.

§ 5
Styret velger i sin midte kasserer og regnskapsfører.

§ 6
For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende inden februar måneds utgang følgende år gjennom Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon av Kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrigt skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 7
Foranstående statuter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i oktober 1931

Severin Treseng Håkon Koppang Georg Eggen
Statutene tiltres
Frantz Heyerdahl, (eksekutor) Haagen Storstu

(Kapitalen var pr. 1/1 1971 kr. 10.200.- )

Etterskrift:
Se etterskrift under legat 24, E og K Westgaards legat til jordbrukets fremme.

Historie:
Samme som overfor.


 

27 Karenus Westgaards legat til fremme av musikk

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1
Karenus Westgaard’s legat til fremme av musikk i Stor-Elvdal er opprettet ved Edvard Westgaards testamente, datert 6/11 1922 og ble overlevert til legatstyret den 15/1 1931 med kr. 5.000.- Legatkapitalen skal være uangripelig, og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldri må sammenblandes med offentlig, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyderne.

§ 2
Legatstyret består av d’herrer Halvor O Negaard, Ragnvald Eggen og Trygve Treseng. Styret velger formann og viceformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre enn 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal. Styret suplerer seg selv ved nogen medlems avgang. Såfremt det hele styre ønsker å tre av, velges nytt styre av herredsstyret i Stor-Elvdal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Av legatets renter utdeles bidrag og premier til:
Musikkforeninger i Stor-Elvdal, der har vært i noen års virksomhet før ansøkning om bidrag innsendes, og som til like må antas å være levedyktig,
Utdannelse for personer der har utpreget begavelse for musikk.

§ 4
Av legatets rentemidler tillegges en halvdel kapitalen intil denne har nådd kr. 10.000.- Av resten ydes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legater Edvard Westgaard har stiftet, til vedlikehold av legatgiveren og Karenus Westgaards gravsted. Hvad der for øvrig måtte bli tilbake utdeles til de i § 3 nevnte formål. Det som det ene år ikke utdeles av rentemidlene til de i § 3 nebnte formål, kan av styret anvendes et følgende år. Mulig nedgang i legatets kapital erstattes ved renteopplegging.

§ 5
Styret velger innen sin mitte kasserer og regnskapsfører.

§ 6
For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang følgende år, gjennem stiftsdireksjonen til revisjon og desisjon av Kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrig skal legatet være undergitt den til enhver tid for offentlige stiftelser anordnede kontroll.

§ 7
Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Halvor Negaard Trygve Treseng Ragnvald Eggen
(Kapital pr 1/1 1971 kr. 13.600.-

Etterskrift:
Se etterskrift under legat 24, E og K Westgaards legat til jordbrukets fremme.

Historie:
Samme som overfor.


 

28 Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrids legat

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1
Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrid Bottolfsdatter Westgaards legat til fremme av godt kreaturstell og hva dermed står i forbindelse, for Stor-Elvdal, er opprettet ved testamente av 6/11 1922 og blev overlevert styret den 15/1 1931 med kr. 10.000.-
Legatets kapital skal være uangripelig og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt. Dersom legatet påføres tap, skal kapitalen ved årlig tilskudd av rentene eller en del av disse atter bringes opp til 10.000.- Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med offenlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 2
Legatets styre består av herredets ordfører og fylkesagronomen i husdyrbruk i Hedmark Fylke, Samt en for 3 år valgt medlem. Styret velger formann og viseformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formennens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannnen journal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3
Av legatets renter utdeles bidrag og premier til:

 • Bidrag til feavlslag (okseholdslag)
 • Bidrag til fjøsregnskaps- eller melkeveiningslag.
 • Premiering av udmerket fjøsstell i sin almindelighet.
 • Premiering av fjøsstell, hvor dyra i henhold til godkjent kontrollregnskap er høytytende.
 • Bidrag til, eller premiering av kreaturstell som styret til enhver tid finner passende.

§ 4
Av legatets rentemidler ytes årlig en forholdsvis andel, sammen med andre legater til vedlikehold av legatgivernes gravsted.

§ 5
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn.

§ 6
For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang følgende år gjennem Stiftsdireksjonen til revisjon og desisjon av Kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll

§ 7
Foranstående statutter undergitt Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i juni 1931

Knud Kristiansen Th. Sund Einar Heggelund

Etterskrift:
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:
Bottolf (1815-1876) og Siri (1823) eide og bodde i Olastua Treseng . Han var, sier Fosvold bjørne og elgskytter, og han tok til ekte ei jente med samme navn som mor si, som og het Siri Bottolfsdatter,(1786) men mora var fra Nystu Trønnes. ( Hun slo ihel seg da hun datt i kjelleren i 1852)


 

29 Halvor Andersen Vestgaards legat

Halvor Andersen Vestgård 1789-1853

Vedtagne i Storelvedalens herredsstyres møder den 30. Mai og 28.november 1904
Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1
Halvor Andersen Vestgaards legat oprindelig 200 spd., nu udgjørende kr. 6.244.59 pr. 1. Januar 1904, oprettet ved testamente datert 7.juli 1853, og konfirmert 7. Februar 1854, udgjør en selvstendig stiftelse, der ikke maa sammenblandes med herredets kasser.

§ 2
Legatet bestyres af sognepresten og to av Storelvedalens herredsstye valgte medlemmer, hvis funksjonstid er 3 – tre – aar. Bestyrelsen vælger selv sin formand og nestformand. De kommunevalgte medlemmer kan undslaa seg for gjenvalg i ligesaa lang tid som de har fungert.

§ 3
Bestyrelsen kan antage en lønnet kasserer og regnskabsfører, hvis løn fastsættes av bestyrelsen med stiftsdirektionens approbation. Udgifterne til skrivemateriell m.v. utredes af legatets rentemidler.

§ 4
Legatets midler skulle bestyres i overensstemmelse med de regler som for offentlige stiftelsers midler er eller bliver bestemte.

§ 5
Af de aarlige renter opspares mindst kr. 100.- - ethundre kroner – der tillægges kapitalen, intil denne har nået en størrelse af 10.000.- - titusen kroner -. Det øvrige anvendes efter testamentets bestemmelse som lønsbidrag til organist ved præstegjeldets kirker, eller som bidrag til indkjøb af eller reparasjon af kirkeorgler. Naar kapitalen er naaet til kr. 10.000.-, kan hele det aarlige rentebeløb anvendes.

§ 6
For legatet bliver aarlig inden marts maaneds udgang at aflægge regnskab for det forgagne aar. Regnskabet innsændes gjennem stiftsdirektionen til revision og desision af det Kongelige kirkedepartement.

§ 7
Foranstaaende statuter undergives Kongelig konfirmation, hvorpaa legatbestyrelsen besørger dem trykt.
Storelvedalen herredsstyre 7. April 1905

Sognepræst C.J.Ecktell p.t. ordfører.
(Kapital pr 1/1 1971 , kr. 16.700.-)

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 lagt til Legatkontoret og bestyres av Stor-Elvdal Legatråd, sammen med 8 andre av Stor-Elvdalslegatene. Se slettede legater under Legatboka

Historie:
Halvor Andersen Westgaard var gardbruker på garden Nordstu Westgaard 1820.
Han døde barnløs i 1857 og gav da 200 spesiedaler til Stor-Elvdal Hovedkirke.
Disse midlene ble i 1904 til dette legatet med dets formål. Halvor overlot garden til sin brordatter Anne Nilsdatter Nystumoen som var gift med Bottolf Eriksen S. Storstu.
Denne Bottolf er eldste bror til Edvardt og Karenus Westgaard. (Se legat 24)
Anne og Bottolf hadde tre barn, Bottolf, Anna (1882) og Tora. Tora ble 1. kona til organist Sveinung Treet Trønnes


 

30 Martinus Øiens legat

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1
Legatet er opprettet i 1962 ved testamentarisk gave fra Martinus Øien, stor kr. 14.230.02

§ 2
Legatets kapital skal være urørlig, og anbringes som for offentlige stiftelser og legater til enhver tid bestemt. Legatets regnskapsvesen og kontroll er underlagt de for offentlige stiftelsers midler til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 3
I henhold til testators ønske forvaltes kapitalen av Stor-Elvdal Kommune ved formannskapet. Hvis formannskapet fatter vedtak om det, plikter Foreningen til Dyrenes Beskyttelse å overta forvaltningen.

§ 4
Rentene kan hvert år utdeles som en gavepremie til en røkter eller hestekjører som har vist spesiell omsorg, godt stell og mønsterverdig behandling av husdyr. Utdelingen av denne gavepremie foretaes av Dyrevernnemnda i Stor-Elvdal, i samråd med distriktsveterinæren, og bør skje før jul i desember måned. Dyrevernnemnda kan i samråd med styret i Foreningen til Dyrenes beskyttelse vedta at rentene helt eller delvis kan disponeres til annet dyrebeskyttelsesarbeide, fortrinnsvis til opplysningsarbeid blant unge.

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med et annet av Stor-Elvdalslegatene, nr. 28 Bottolf og Sigrid Gj. Westgaards legat, som også har som formål godt stell av dyr. Legatet benevnes nå Øien og Westgaards legater og bestyres av ordføreren og f.t. Oddvar Røe og Per Anders Westgaard.
Oddvar Røe sitter i egenskap av tidligere herredsagronom – en forlengelse av statuttenes § 2 som anbefaler fylkesagronomen i husdyrbruk. Dette er tidligere endret til lokal fagperson.
Per Anders sitter som herredsstyrevalgt for 3 år ad gangen i det opprinnelige legat 28.


 

31 Legatet Marit Øvergaards minde

Statutter for legatet Marit Øvergaards minde
§ 1
Legatet er oprettet ved testamente av enkefru Anne Evenstad av 8. mars 1899. Testamentet indeholder om dette legat bl.a. følgende bestemmelser:
Undertegnede enkefru Anne Evenstad bestemmer herved at der av den formue som jeg efterlater mig ved min død, skal tilfalde og utredes til et legat som skal kaldes ”Marit Øvergaards minde” kr. 50.000 –femti tusen kroner - , med det formaal gjennem kapitalens forrentning eller avkastning at yte bidrag til understøttelse eller utdannelse for unge eller gamle ugifte kvinder, også enker, inden Storelvdalen herred. Til nævnte legatkapital vil komme det overskud, fru Evenstads bo vil give ved endelig oppgjør, og som efter testamentet skal anvendes til procentvis forhøyelse av samtlige legatbeløp.
NB: Sosialdepartementet har den 11. Juli 1970 besluttet at for fremtiden skal utgifter til festeavgifter og årlig vedlikehold og pynt av famililien Øvergaards gravsted ved hovedkirken bæres av legatet.

§ 2
Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter, der paahviler skatteyderne.

§ 3
Av legatets rentemidler skal aarlig minst 1/5 del legges til kapitalen intil denne har naaet en størrelse av kr. 100.000 – et hundre tusen kroner -. Legatbestyrelsen kan derefter under vedkommende departements approbasjon naarsomhelst træffe bestemmelse om hvorvidt yderligere renteoplæg skal finde sted.
Legatets rentemidler for øvrig skal efter testatriks’ ønske anvendes inden Storelvedalen herred til overanførte i testamentet nævnte formaal. Bidrag skal ikke ydes til personer som nyter eller senest i løpet av siste kalenderaar har nytt offentlig fattigunderstøttelse.

§ 4
Legatets styre bestaar av herredets sogneprest, helseraadets formand, og to av disse for 3 aar valgte kvinder, en fra nordre og en fra søndre del av bygden. Styret vælger selv inden sin midte en formand og en viceformand for 3 aar ad gangen.

§ 5
Legatstyrets medlemmer møter efter skriftlig tilsigelse med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker som der foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre mindst 3 medlemmer er tilstede, i tilfælde stemmelighet gjør formandens stemme udslaget, og i tilfælde tvist kan minoriteten begjære stiftsdireksjonens approbation.

§ 6
I styrets møter føres fohandlingsprotokoll. For øvrig fører formanden journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§ 7
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mand, der har at stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbation av vedkommende stiftsdirektion hans løn og kan tilplikte ham at fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 8
Legatets kapital anbringes saaledes som for offentlige stiftelsers midler er eller vorder bestemt og skal i almindelighet utlaanes inden Storelvedalen. Kapitalen maa aldrig formindskes og i tilfælde av tap, skal mindst halvparten av renterne oppspares indtil kapitalen atter har naaet den engang opnaaede størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets kapital.

§ 9
Legatet er med hensyn til kontrol og regnskapsrevisjon undergivet de for offentlige stiftelser til en hver tid gjeldende bestemmelser. En avskrift av regnskapet utlægges til almindelig eftersyn i kommunelokalet.

§ 10
Foranstaaende statutter undergives Kgl. Stadfestelse, hvorefter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antal eksemplarer.

Kristiania og Storelvedalen oktbr. 1910
Ch.C.Platou E Brænd (executores testamenti) J. Wæringsaasen
Sogneprest C J Ecktell ordf. i Storelvedalen
(Kapital pr 1/1 1971 kr. 106.400.-)

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med det andre Øvergaardslegatet:
32 Ole og Marit Øvergaards legat. Sammen heter legat(ene) nå
31 Ole og Marit Øvergaards legater.
Etter fusjonen har legatene en kapital på kr. 162.450 pr. 31/12 1998
I styret sitter sognepresten, ordføreren og to av herredsstyret valgte representanter.

Historikk:
Legat 31 Marit Olsdatter Øvergaard (ca 1861-1889) var Anne Evenstads tiltenkte svigerdatter, men Ole Olsen Evenstads nr 5 døde før ekteskap kom istand.
Legat 32 Ole Simensen Øvergaard (1828-1895) og Marit Svendsdatter Balstad var Marit Olsdatters foreldre.


 

32 Ole og Marit Louise Øvergaards legat

Statutter for 32 Ole og Marit Louise Øvergaards legat til Storelvedalens kommune

§ 1
Legatet er opprettet ved testamente av Svein Øvergaard av 14de oktober1902. Testamentet inneholder om dette legat følgende bestemmelser:
Et beløp stort kr. 20.000.- - tyve tusen kroner – anvendes til opprettelse av et legat under navn Ole og Marit Louise Øvergaards legat, der tilfalder Storelvedalens kommune. Statutter for legatet samt de nærmere bestemmelser om dettes bestyrelse fastsættes av Storelvedalens herredsstyre. Av renterne tillægges den ene halvdel kapitalen indtil denne naar en størrelse av kr. 30.000.- Medens den anden halvdel og senere samtlige renter anvendes til videre utdannelse for ubemidlede fra Storelvedalen, for gutter eller mænd til utdannelse ved skog- eller landbruksskoler, videregaaende skoleutdannelse, utdannelse i specialfag eller opplæres til haandverk, for piker eller koner til videregaaende skole-utdannelse, utdannelse i specialfag, industri, husflid,, opphold ved meieri- og ysteskoler etc. Fordelingen bør saavidt mulig ske saaledes, at der anvendes like stort beløp til mænd som til kvinder, og bør det ved legatportionernes utdeling særlig haves for øie, at disse tildeles saadanne, der antages at være eller bliv fastere knyttet til bygden, saa deres utdannelse kan komme denne til gode. Skulle legatet nogensinde paaføres tap, saa dets kapital synker ned under 30.000.- , bliver kun halvdelen av renterne at utdele indtil legatets formue paany har naaet denne størrelse. Legatkapitalen utgjør kr. 20.000 – 5% arveavgift kr. 1.000.- , rest = kr. 19.000.-

§ 2
Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig maa sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der paahviler skattyterne.

§ 3
Av legatets midler skal aarlig halvdelen tillægges kapitalen til denne har naaet en størrelse av kr. 30.000 – tretti tusen kroner -. Legatbestyrelsen kan derefter under vedkommende departements approbation naarsomhelst træffe bestemmelser om hvorvidt yderligere renteoplæg skal finde sted. Legatets rentemidler for øvrig skal efter testators ønske anvendes inden Storelvedalens herred til ovenanførte i testamentet nævnte formaal. Bidrag skal ikke ydes til personer som nyter eller som senest i løpet av det siste året har nytt offentlig fattigunderstøttelse.

§ 4
Legatet bestyres af 3 av herredsstyret for tre aar ad gangen valgte mænd eller kvinder. Styret vælger inden sin midte formand og næstformand for tre aar ad gangen.

§ 5
Legatstyrets medlemmer møter efter skriftlig indkallelse med regelen mindst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker som foreligger til behandling. Ingen gyldig beslutning kan fattes med mindre 2 av medlemmene er tilstede og enige om beslutningen.

§ 6
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formanden journal og kopibok og besørger korrespondancen.

§ 7
Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mand som har aa stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbation av vedkommende stiftsdirektion hans lønn og kan tilplikte ham at fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 8
Legatets kapital anbringes saaledes som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i almindelighet utlaanes inden Storelvedalen. Kapitalen maa aldrig forminskes og i tilfælde av tap skal mindst halvparten av renterne opspares intil kapitalen atter har naaet den engang opnaadde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§ 9
Legatet er med hensyn til kontrol og regnskapsrevision undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser. En avskrift av regnskapet utlægges til almindelig eftersyn i kommunelokalet.

§ 10
Foranstaaende statutter undergis Kgl. Stadfæstelse, hvorefter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrækkelig antall eksemplarer.

Storelvedalen 18/4 1922
Th. M. Ruud K. Kvisli Torgal Berger

Stadfestet ved Kgl. Resolustion av 27/9 1922
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 34.750.-)

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 slått sammen med det andre Øvergaardslegatet:
31 Marit Øvergaards mindelegat. Sammen heter legat(ene) nå
31 Ole og Marit Øvergaards legater.
Etter fusjonen har legatene en kapital på kr. 162.450 pr. 31/12 1998
I styret sitter sognepresten, ordføreren og to av herredsstyret valgte representanter.

Historikk:
Legat 31 Marit Olsdatter Øvergaard (ca 1861-1889) var Anne Evenstads tiltenkte svigerdatter, men Ole Olsen Evenstads nr 5 døde før ekteskap kom istand.
Legat 32 Ole Simensen Øvergaard (1828-1895) og Marit Svendsdatter Balstad var Marit Olsdatters foreldre.


 

33 Statutter for S A Christensen og hustru Anne Beates legat

§ 1
Legatet er opprettet ved testamente av enkefru Anne Beate Christensen født Dieseth, av 28. Februar 1912, med kapital kr. 2.571.92. Testamentet inneholder om dette legat følgende bestemmelser:
Undertegnede Anne Beate Christensen født Dieseth af Ringsted, enke efter Dyrlege S.A.Christensen, bestemmer herved som min siste villie:
Den ene halvdel av min efterlatte formue deles i henhold til et af min mands uttalte ønsker saaledes: Der tillægges Børnehjemmet i Storelvdal, det saakaldte ”Nye Hjem” 1/10 – en tiendedel – af nævnte halvdel til anvendelse på den maade som jeg vil forbeholde mig nærmere at bestemme enten skriftlig eller mundtlig til mine testamentfullbyrdere, imod at legatets bestyrelse sørger for vedligholdelse af mine foreldres, Jacob og Ragnhild Dieseths gravsted paa Stor-Elvdal Kirkegaard. Legatet skal bære navnet”Dyrlege S A Christensen og hustru Anne Beate Christensen født Dieseths legat”

§ 2
Legatet skal være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig maa sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter som paahviler skattyderne.

§ 3
Av legatets rentemidler skal først bestrides omkostninger til vedlikehold av Jacob og Ragnhild Dieseths gravsted på Stor-Elvdal Kirkegaard. Legatets rentemidler for øvrig skal anvendes til beste for Stor-Elvdal Børnehjem paa den maade som legatets styre bestemmer. Legatet kan naarsomhelst under forbehold av Departementets approbation bestemme at rentemidlerne skal tillægges kapitalen.

§ 4
Legatets styre bestaar av det til enhver tid fungerende styre eller forstanderskap i Stor-Elvdal Barnehjem.

§ 5
Barnehjemmets kasserer og regnskapsfører er ogsaa legatets kasserer og regnskapsfører, og kan tilpliktes aa stille fornøden sikkerhet forde ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbation av vedkommende Stiftsdirektion hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 6
Legatets styremøter kan holdes særskildt eller sammen med styremøtene i Barnehjemmet med mindst 8 dages varsel, og med angivelse av de saker som foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, og i tilfelde tvist kan minoriteten begjære Stiftsdireksjonens approbasjon.

§ 7
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok, samt besørger korrespondansen.

§ 8
Legatets kapital anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Kapitalen må aldrig forminskes, og i tilfelle tap skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den opprindelige størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§ 9
Legatet er m.h.t. kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver til gjeldende bestemmelser.

§ 10
Foranstående statutter undergis Kgl. Stadfestelse.

Stai 8. Mars 1934

I styret for Stor-Elvdal Barnehjem:

 • Trygve Solberg Olaf H
 • Stai Karoline Øvergaard
 • Anne Dalen
 • Anne Vestgaard (sign.)

Kapital pr. 1/1 1971 kr. 3.900.-

Etterskrift:
Legatet ble i 1998 omdannet til fondslegat, og lagt til Stor-Elvdal Legatkontor.
Ved omdanningen, pr. 31/12 1997 var legatets kapital kr. 5.356.51
I Legatkontorets regnskap har legatet konto nr. 2733
Fylkesmannen har etter dette truffes slikt vedtak:
”I henhold til stiftelseslovens § 32, jf. Justisdepartementets delegasjon, samt ovenstående forhold omdanner fylkesmannen stiftelsen Dyrlege S A Christensen og hustrus legat 33.
Omdanningen innebærer at stiftelsens vedtekter får følgende tillegg: Legatets midler legges til Stor-Elvdal Legatkontors regnskap i en egen konto under Stor-Elvdal Legatråds bevåkenhet, revideres og godkjennes av Fylkesmannen i Hedmark som for de øvrige legatregnskaper.
Legatets formål ivaretaes av Stor-Elvdal Legatråd og Stor-Elvdal Legatkontor.”

Historikk:


 

34 Dorthinus O Moen og hustru Oline Olsdatters legat

For Sollia til hjelp til nydyrking og jordforbedring

§ 1
Legatets kapital der utgjør kr. 5.000.- - fem tusen kroner – skal henstå urørt og mot sikkerhet som for umyndige midler bestemt, hvorhos legatet skal være undergitt den for offentlige stiftelset til enhver tid anordnede kontroll og regnskapsrevisjon.

§ 2
1/10 – en tiendedel – av rentene skal hvert år legges til kapitalen til forøkelse av denne. Resten av rentene skal legatstyret anvende til:
Fremhjelp av nydyrking for jordforbedring i Sollia.
Hjelp i enkelte år for jordbrukere som sitter trangt i det, og som ikke nyter støtte av fattigvesenet.
Styret må legge stor vekt på at de som mottar hjelp og støtte av legatet er strevsomme jordbrukere og verdige trengende. Likeledes må de utdelte midler bli anvendt på en slik måte at de mest mulig kan bli til ekstra opphjelp til varig verdi for vedkommende jordbruker. Styret bør søke den fornødne bistand hos jordstyre og herredsagronom. Styret kan selv bestemme når og på hvilken måte utdelingen skal foregå. Styret kan i enkelte år la utdelingen henstå slik at rentene for to år kan utdeles samtidig.

§ 3
Legatet skal bestyres av et styre på 3 medlemmer, nemlig ordføreren, sognepresten og formannen i Bondelaget.

§ 4
Styret velger i første møte hvert år inden sin midte formann, nestformann og kasserer. Kassererhvervet kan dog kombineres med et av de to andre. Formannen leder møtenes forhandlinger og indfører de gjorte vedtak i en forhandlingsprotokoll, og fører legatets korrespondanse. Kassereren avfatter og indfører hvert års regnskap i en regnskapsprotokoll, og forelegger dette for styret. Styret har å besørge regnskapene revidert av herredsrevisjonen, og indsendt til godkjennelse av den til enhver tid for offentlige stiftelser anordnede kontroll

Sollia 7. Mai 1936

Olav Knutson Ole Rødseteren E A Brænd
(ordf.) (sogneprest)

Etterskrift:
Legatet ble slettet av Fylkesmannen i brev av 12.sept. 1996, og kapital overført til det andre Sollia-legatet. Ved siste egne regnskap i 1996 hadde legatet en kapital på kr. 6.915.-.
Ved den ytterligere fusjonsforretning i 1998 ble legatet ført tilbake fra Nyhuslegatet, og tillagt Stor-Elvdal Legatkontors regnskap med konto nr. 2734. Legatet vil bli behandlet som det er angitt for legat 33 S A Christensen, se dette.


 

*35 Anne Evenstads legat til Hedemark amts landhusholdningsselskab

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909

§ 1
Legatet er opprettet ved enkefru Anne Evenstads testamente af 8. marts 1899, ”med formaal gjennem kapitalens forrentning eller afkastning at bidrage til opnaaelse af landhusholdningsselskabets øiemed”.

§2
Legatets kapital er kr. 25.000.- -femog tyve tusinde – hvortil det vil komme det overskud fru Evenstads bo vil give ved endelig opgjør og som efter testamentet skal anvendes til procentvis forhøielse af samtlige legatbeløb. Kapitalen, som ikke maa angribes, anbringes saaledes som for offentlige stiftelsers midler er eller vorder bestemt. Legatets midler maa ikke sammenblandes med andre ioffentlige, kommunale eller private kasser og ikke anvendes til direkte lettelse for offentlige, ordinære skattyderne paahvilende utgifter, men alene i overensstemmelse med legatets hensikt. Bidrag maa ikke ydes til personer, som nyder offentlig (kommunal) fattigunderstøttelse eller som senest i løbet af det siste kalenderaar har nydt saadan understøttelse.

§ 3
Af legatets renter tillægges mindst ¼ del kapitalen , indtil denne har naaet kr. 50.000, hvorefter legatstyret bestemmer, under vedkommende departements Approbation om yderligere opsparing af renter skal finne sted. Saafremt kapitalen nogensinde ved tab skulle formindskes, tillægges halvdelen af renterne hovedstollen, indtil fondet atter har naaet den størrelse den havde opnaaet.

§ 4
De øvrige rentene, og naar kapitaloplægning ophører, skal samtlige renter anvendes til landbrugets fremme i Hedmarkens amt.

§ 5
Legatet bestyres og forvaltes af bestyrelsen for Hedemarkens amts landhusholdningsselskab.

§ 6
Legatet er med hensyn til kontroll og regnskabsrevision undergivet de for offentlige stiftelser og legater til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Hedemarkens Amts Landhusholdningsselskap, 21. Oktober 1910
Ole R. A. Sandberg Frants Blehr

Etterskrift:
Legatet bestyres ikke av Stor-Elvdal Legatkontor, men inngår i Legatbok for Stor-Elvdal av 1971.


 

36 Anne Evenstads legat til fremme af husflid

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909

§ 1
Legatet er oprettet ved Anne Evenstads testamente af 8. Marts 1899, med det formaal gjennem kapitalens forrentning eller afkastning at fremme husfliden inden Østerdalen (senere søndre og nordre Østerdalen).

§ 2
Legatets kapital er kr. 50.000 – femti tusinde kroner – hvortil kommer det overskudd, fru Evenstads bo vil give ved endeligt opgjør, og som efter testamentet skal anvendes til procentvis forhøielse af samtlige legatbeløp. Kapitalen maa ikke angribes, forvaltes af Christiania Overformynderi og gjøres rentebærende ved at udsættes mot betryggende sikkerhed efter de for udlaan af offentlige stiftelsers midler gjældende forskrifter. Legatets midler maa ikke sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, og ikke anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære skatteyderne paahvilende utgifter. Bidrag maa ikke ydes personer som nyder offentlig (kommunal) fattigunderstøttelse, eller som senest i løbet af siste kalenderaar har nydt saadan understøttelse.

§ 3
Af legatets renter oplægges aarlig mindst 1/10 del til kapitalens forøgelse, indtil denne har naaet et beløb af 100.000.- Naar dette beløb er naaet, kan legatstyret under vedkommende departements approbation bestemme om yderligere opsparing af renter skal finde sted. Saafremt kapitalen nogensinde ved tab skulde formindskes, tillægges halvparten af renterne hovedstolen, indtil fondet atter har naaet den størrelse det havde før tabet indtraadte.

§ 4
De øvrige dele af renterne og, naar kapitaloplægning ophører, samtlige renter anvendes til understøttelse til fremme af husfliden inden søndre og nordre Østerdalen. Indtil 5 års renter kan helt eller delvis afsættes til gjennemførelse af bestemt foretagende.

§ 5
Legatet styres og uddeling af renterne foretages af bestyrelsen for Den Norske Husflidsforening.
Tillegg til § 5:
Fra mai mnd 1969 bestyres legatet av Hedmark Fylkes Husflidslag, Hamar (adr. Husfliden)

§ 6
Legatet er med hensyn til kontrol og regnskabsrevision undergivet de for offentlige stiftelser til enhver til gjeldende bestemmelser.

Christiania og Storelvedalen Oktober 1910

Ch. C Platou (s.) E. Brænd (s.) J. Wæringsaasen (s.)
Executores testamenti

Pr. Den Norske Husflidsforening : Torolf Prytz, f.t. formann (s.)

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 83.000.-)

Etterskrift:
Legatet har ved registrering i Brønnøysundregisteret fått foretaknr. 977 113 997
Forvaltning av kapitalen, kr. 100.000 ble overført fra Oslo Overformynderi i 1999.


 

37 Løytnant Trygve Treseng og jordmor Berit Margrethe Tresengs legat

Til beste for trengende barselskvinner og dets spebarn i Stor-Elvdals nordre distrikt.

§ 1
Legatet er opprettet ved Trygve og Berit Treseng's testamente av 2. Desember 1941, med tillegg av 15. Februar 1957. Trygve Treseng døde den 1/10 1954 og Berit Treseng døde den 1/9 1971. Legatet består av den ved vår død etterlatte kapital Kr. 230.778.- - tohundreog trettitusensyvhundreogsyttiåtte 0/100 -

§ 2
Legatets midler er uangripelig, og anvendes og forvaltes som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Påføres legatet tap, skal 1/2 delen av rentene årlig tillegges kapitalen til den igjen har nådd den størrelse den hadde når tapet oppstod.

§ 3
Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser.

§ 4
Av legatets rentemidler skal bestrides utgifter til festeavgift, vedlikehold og pynt av legatstifternes gravsted.

§ 5
Etter at legatets administrasjon er dekket, anvendes øvrige rentemidler til årlige bidrag for trengende barselskvinner og deres spebarn i nordre distrikt i Stor-Elvdal.
I denne sammenheng er grensene for "Nordre distrikt" slik: Mot syd: Rognbrua, Mykleby. Mot nord: Storbekkmoen.
Utdelingen foretaes av styret etter søknad, dog kan styret i særlige tilfelle som de finner påkrevd anbefale bidrag. Mottakeren må i disse tilfelle underrettes på forhånd og erklære seg villig til å ta imot tildelingen.

§ 6
Legatets styre består av lensmannen, distriktslegen og distriktsjordmoren i Stor-Elvdal, de velger selv sin formann for 3 år ad gangen. Styret er besluttningsdyktig når formannen og minst et medlem er tilstede og de begge er enige i sakens anledning.

§ 7
Legatstyret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann. Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme, hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sektetær i og utenfor styrets møter.

§ 8
For legatet avlegges årlig regnskap, som innsendes innen neste års februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til vedkommende departement for revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser og kontroll.

§ 9
Foranstående statutter undergis Kongelig Konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Koppang / Stor-Elvdal , den 23 mars 1972

Lensmann i Stor-Elvdal Distriktslege i Stor-.Elvdal Distriktsjordmor i Stor-Elvdal
(Arne Kjernsholen) (Ingar Bjørnstad) (Gunvor Modahl)

Etterskrift:
Da legatet ble "konfirmert" fikk det ikke godkjent tilstrekkelig sosial profil til fritak for arveavgift. Legatet ble derfor redusert med kr. 60.740.-
Styret tolket helt fra start § 5 til å gjelde hele Stor-Elvdal Kommune. Legatet har i alle år gitt en gave til alle nyfødte i Stor-Elvdal, samt betydelige bidrag til Helsestasjonens arbeid med mor og barn, til fluor til barn, sykebårer og annet utstyr til ambulansen, og andre bidrag til slik virksomhet.

Historikk:
Jordmor Berit Treseng virket i bygda i en årrekke, og har hjulpet svært mange Stor-Elvdøler til verden. Hennes mann, musikkløytnant Trygve Treseng var hennes faste sjåfør og med sin svarte bil var de en kjent og kjær ekvipasje i bygda - og svært velkommen i mange "trengende"s situasjoner!


 

38 Kristian Nyhus's legat

§ 1
Legatet er opprettet ved Kristian Nyhus's testament av 27/2 1981. Legatet består av hans etterlatte kapital kr. 381.560,52 – kroner trehundreogåttientusenfemhundreogseksti 52/100 -.

§ 2
Legatets midler er uangripelige, og anvendes og forvaltes som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt.

§ 3
Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldri må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser.

§ 4
Ifølge testament "skal dets formål være å gi støtte økonomisk til eldre trengende i den tidligere Sollia kommune og til evnerik ungdom under utdannelse fra samme sted"

§ 5
Utdeling av legatets midler skal foretaes av styret som ikke kan overlate til andre å foreta utdelingen. Det skal årlig ikke utdeles mer enn kapitalens avkastning.

§ 6
Legatets styre består av sognepresten, lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. De velger selv sin formann for tre år av gangen. Styret er besluttningsdyktig når formannen og minst et medlem er tilstede og de begge er enige i sakens anledning.

§ 7
Legatstyret overlater til Stor-Elvdal Legatkontor den nødvendige regnskapsførsel og sørger for pålagte revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser og kontroll.

§ 8
Foranstående statutter undergis Kongelig konformasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykket og utdelt i tilstrekkelig antall eksemplarer.

Koppang, den 11. Februar 1985

Ola Kristiansen sign. Åge Hval sign. Arne Kjernsholen sign.
Ordf. i Stor-Elvdal Sogneprest i Stor-Elvdal lensmann i Stor-Elvdal

Etterskrift:
Legatet ble gitt offentlig stadfestelse av Fylkesmannen i Hedmark 28/5 1985
Med jnr. 3054/85 undertegnet Lars Silseth sign. /kst.

Historikk:

Kristian Nyhus var født i Sollia i 1896 av foreldre Jo (1847-1938) og Helene (1856-1947)
Kristian arbeidet på Ridehuset på Hamar, og ble lengstlevende av søskenflokken Hans (1898-1965), Hanna (1892-1969) John (1886-1969). Kristian døde i 1983, og garden ble da solgt og midlene danner dette legatet. Alle de overfor nevnte er begravet ved den ærverdige gamle Sollia Kirke. Legatet bekostet i 1999 felles gravsten - etter initiativ av Bygdehistorikeren Knut Haugland.


 

39 Statutter for Sigfrid Margit og Melkior Øiens legat

Det vises til Formannskapssak 297/85 i Stor-Elvdal Kommune hvor testamentet til Sigfrid Margit og Melkior Øien ble inntatt. Som det fremgår av dette skal en del av formuen tilfalle Stor-Elvdal Kommune mot at kommunen oppretter et legat med kommunen som legatets bestyrer. En vil med dette foreslå at det vedtas slike statutter:

§ 1
Sigfrid Margit og Melkior Øien har ved testamente av 14. Juli 1978 opprettet legat hvor legatets midler på beste måte skal nyttes innen kreftforskning.

§ 2
Legatet utgjør kr. 20.660.03 hvorav 1.500 sperres inntil videre. Dette skal benyttes til inskripsjon på gravstøtte. Evt legige midler av kr. 1.500 overføres til legatet.

§ 3
Kapitalen må ikke angripes eller sammenblandes med andre kommunale midler.

§ 4
Legatet administreres av Stor-Elvdal Legatkontor.

§ 5
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Formannskap.(se brev fra Fylkesmannen)

§ 6
Statuttene godkjennes av Stiftsdireksjonen (se brev fra Fylkesmannen )

Ovenstående statutter godkjennes
Koppang den 3. Februar 1986

Per Johannessen sign., rådmann

Rådmannens innstilling vedtatt av formannskapet

Kommunestyrets behandling:

Marit Grundt foreslo som ny § 5 i statuttene:
"Renteavkastningen overføres hvert år til Landsforeningen mot Kreft, som bes benytte midlene i sin forskning."
Vedtak: Ved alternativ votering over § 5 falt Marit Grundts forslag Med 6 mot 21 stemmer. De øvrige paragrafer ble enstemmig vedtatt.
Koppang 11.mars 1986

Per Johannessen sign. ,rådmann

Brev fra Fylkesmannen i Hedmark av 21/4 1986 sak nr. 3496/86 bemerker at legatet er for lite til at offentlig stadfesting kan skje. Legatet må forbli privat, og Fylkesmannen ber om at § 6 blir strøket.

Legatet ble i 1999 omgjort til fondslegat, og lagt til Stor-Elvdal Legatkontors regnskap. Kapitalen ligger her på konto nr. 2739. Godkjent av Fylkesmannen i brev av 20/10 1999 Ref. 99/8599.
Kapitalen er pr. 10/3 2000 kr. 20.377.- .


 

50 Ole Evenstads legat.

Statutter for legater under Det Norske Skogselskaps bestyrelse:

§ 1
Legatet er opprettet ved enkefru Anne Evenstads testamente av 8. Mars 1899 der herom bestemmer følgende:
Dette legat skal bestyres af Det Norske Skogselskap med formaal gjennem kapitalens forrentning eller afkastning at bidrage til at virke paa saadan maade som angivet i nævnte selskabs lover paragraf 1 og 2 inden Østerdalen (de nåværende søndre og nordre Østerdalen fogderi) samt til stipender for unge mænd fra Østerdalen som vil skaffe seg theoretisk eller praktisk uddannelse i skogsvidenskap og skogsvæsen derunder skogprodukters forædling.

§ 2
Legatets kapital er kr. 100.000.- Hvortil vil komme det overskudd, fru Evenstads bo vil give ved endeligt oppgjør og so efter testamentet skal anvændes til procentvis forhøyelse af samtlige legatbeløp. Kapitalen, som ikke må angribes, gjøres rentebærende ved at udsættes mod betryggende sikkerhed efter de for udlaan af offentlige stiftelsers midler gjældende forskrifter. Legatets midler maa ikke sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, og ikke anvendes til direkte lettelse for offentlige, ordinære skatteyderne paahvilende utgifter, men alene i overenstemmelse med legatets hensigt. Bidrag maa ikke ytes til personer, som nyder offentlig (kommunal) fattigunderstøttelse eller som senest av det sidste kalenderaar har nytt saadan understøttelse.

§ 3
Af legatets renter tillægges aarlig mindst 10% indtil kapitalen har naaet kr. 200.000.- Legatbestyrelsen kan derefter under vedkommende departements approbation træffe bestemmelse om hvorvidt yderligere renteopplægning skal finde sted. Saafremt kapitalen nogensinde ved tab skulle formindskes, tillægges mindst halvdelen af renterne til hovedstolen, indtil fondet atter har naaet den størrelse, det havde før tabet indtrådte.

§ 4
De øvrige dele af renterne, og naar kapitalopplægning ophører samtlige renter anvendes efter Skogselskapets bestyrelses nærmere bestemmelser:
A dels paa saadan maade inden Østerdalen (de nåværende søndre og nordre Østerdalen fogderier som angivet i Det Norske Skogselskabs love § 1 og § 2 der er saalydende:

"Formaalet for Det Norske Skogselskab - tidligere Den Norske Forstforening er

 • at arbeide for bevarelse og udvikling af landets skogbestand
 • at skabe interesse for skogkultur (saaing og planting)
 • at oppmuntre til dannelse af træplantingsselskaber rundt om i landet
 • at give raad og veiledning ved anlæg af planteskoler
 • at yde bidrag til træplantingsselskaber enten i form af penger eller i form af planter og frø.

 

a. Udtapning af skogsmyr til skogland indgaar under selskabets virksomhed.

B dels hvert aar, til en af bestyrelsen nærmere fastsatt tid efter behørig kundgjørelse til stipender for unge mænd af Østerdalen, som vil skaffe seg theoretisk eller praktisk uddannelse i skogvidenskab og skogsvæsen, herunder skogprodukters forædling. Stipendiernes størrelse fastsættes hvert aar af bestyrelsen, hvert stipendium bør være ikke under kr, 100,- og ikke over 1.500.- Legatstyret har anledning til at oplægge indtil etpar aars renter for derpaa at anvende disse i bestemt øiemed.

§ 5
Kapitalen forvaltes av Kristiania overformynderi efter de almindelige regler for umyndiges og offentlige stiftelsers midler mod den til en hver tid lovlige administrationsavgift og saalænge Det Norske Skogselskabs bestyrelse finder denne ordning hensiktsmessig. Legatet er undergivet den for offentlige stiftelser og legater til enhver tid anordnede kontroll og regnskabsrevision.

(Kapital pr. 1/1 1971 var kr. 183.200.-) Stipendsøknader stiles til Det Norske Skogselskap.


 

51 P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat.

§ 1
Legatet er opprettet av Sigurd Trønnes ifølge testamente av 5/11 1952

§ 2
Legatet kalles " P. G. Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat".

§ 3
Legatets kapital er kr. 25.000.-

§ 4
Av legatets renteavkastning legges årlig inntil 10% til kapitalen

§ 5
Legatets renteavkastning skal brukes til formål til beste for den direkte skogproduksjon i Stor-Elvdal - fortrinnsvis nordenfor Stai.

§ 6
Legatet bestyres av Det Norske Skogselskap.

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 40.000.-) Søknader om utdeling sendes Det Norske Skogselskap.


 

52 Hallstein Øvergaard og hustru Dagnys legat til skogsakens fremme

§ 1
Fru Dagny Øvergaard, som avgikk ved døden den 25/12 1950, har i testamentet av 16/3 1940 truffet bestemmelser i henhold til hvilke nærværende legat er opprettet.

§ 2
Legatets kapital skal bestyres av styret i Det Norske Skogselskap, skal være urørlig og ved ledighet anbringes som for umyndiges midler bestemt. Minst 10% av rentene skal hvert år tillegges kapitalen.

§ 3
1/6 av avkastningen skal hvert år utdeles i porsjoner på minimum kr. 200.- til dyktige skogsarbeidere i Stor-Elvdal. Utdelingen skal foregå på Halstein Øvergaards dødsdag den 9/12. De som skal komme i betraktning bør mest mulig være faste skogsarbeidere som driver i skogen året rundt. Dyktige og skjønnsomme skogsformenn som året rundt arbeider i skogen, skal også komme i betraktning.

§ 4
1/2 av den gjenværende renteavkastning skal fortrinnsvis brukes til utdannelse av dyktige skogbrukere. Legatet kan eksempelvis gi bidrag til opphold ved Landbrukshøyskolens skogbruksavdeling, ved skogskoler og skogkurser, til studiereiser innen eller utenlandsk. Legatets renter skal fortrinnsvis utdeles til unge menn som er født i Stor-Elvdal - men kan og gis til unge skogbrukere fra Ytre Rendal og andre skogbygder i Østerdalen.

§ 5
Utdeling i henhold til §§ 3 og 4 foretas av Det Norske Skogselskaps styre, for § 3's vedkommende etter at dette (styret i Det Norske Skogselskap) på forhånd har innhentes uttalelse fra ordføreren i Stor-Elvdal, et av ordføreren utpekt skogkyndig medlem av herredsstyret og formannen i Skogrådet i Stor-Elvdal.

§ 6
Resten av rentene ytes etter legatstyrets nærmere bestemmelse og fordeling til Hedmark Skogselskap til tiltak som er til skogsakens fremme - fortrinnsvis til skoglig opplysning og utdannelse, eller som ytterligere tilskudd til de formål som er omhandlet i §§ 2, 3 og 4.

§ 7
Skulle det i fremtiden vise seg ikke å være praktisk mulig å benytte renteavkastningen overenstemmende med legatets formål, har styret i Det Norske Skogselskap adgang til i stedet å benytte rente-avkastningen til form,ål som ligger så nær opp til de formål som er nevnt i statuttene, idet Det Norske Skogselskaps styre herunder må følge den ånd og tanke som ligger bak fru Dagny Øvergaards opprettelse av nærværende legat til Skogsakens fremme..

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 520.000.-


 

53 Bankier Johs. G. Heftyes legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Legatet er opprettet av bankier Johs. G Heftye, Oslo i følge testamente av 14. Mai 1906.

§ 2
Legatet benevnes "Bankier Johs. G. Heftyes legat til skogsakens fremme"

§ 3
Legatet bestyres av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 4
Legatets kapital er 250.000.-. Kapitalen, som aldrig må angripes, skal anbringes som for umyndiges midler er eller blir bestemt.

§ 5
Av legatets renteavkastning legges årlig inntil videre 10% til kapitalen.

§ 6
De av renteavkastningen til utdeling disponible midler anvendes etter legatstyrets nærmere bestemmelse i overensstemmelse med første passus i § 1 i Det Norske Skogselskaps lover, som lyder således: " Det Norske Skogselskap har som formål å arbeide for skogens bevarelse og fornuftig behandling samt for utvidelse av landets skogareal".

§ 7
Kapitalen forvaltes av Oslo Overformynderi etter de alm. regler for umyndiges og offentlige stiftelsers midler mot den til enhver tid lovlige administrasjonsavgift, og så lenge Det Norske Skogselskaps styre finner denne ordning hensiktsmessig.

§ 8
For så vidt Det Norske Skogselskap går inn eller dets formål vesentlig forandres, bestemmer selskapets styre med representantskapets godkjennelse , hvorledes legatets midler skal anvendes.


 

54 Axel Heibergs minnefond.

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Legatet er opprettet til minne om Axel Heiberg og den store innsats han har gjort for norsk skogbruk. Fondet er dannet ved innsamlede midler og gaver.

§ 2
Legatets avkastning skal brukes til å fremme Det Norske Skogselskaps formål, således som det er formulert i Skogselskapets § 1, nemlig"å arbeide for rasjonell skogskjøtsel og for reising av ny skog samt å vekke og fremme hos det norske folk forståelsen av skogen samfunnsmessige betydning"

§ 3
Legatet bestyres av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 4
Legatet begynder å virke når dets kapital har nådd kr. 210.000.- Kapitalen skal anbringes som for umyndiges midler bestemt, dog kan kapitalen i enkelte tilfelle, med Justisdepartementets tillatelse, benyttes til innkjøp av skog eller plantemark.

§ 5
Kapitalen forvaltes av Det Norske Skogselskaps styre. 10% av legatets årlige avkastning skal tillegges kapitalen. Styret har anledning til å forhøye kapitalen med indkomne bidrag eller gaver.

§ 6
Skulle Det Norske Skogselskap gå inn eller dets formål vesentlig forandres bestemmer Skogselskapets styre med representantskapets godkjennelse, hvorledes legatets midler skal anvendes.
Vedtatt i styremøte 8. desember 1948.


 

55 Lotterifondet

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Det Norske Skogselskaps Lotterifond på kr. 500.000.- anbringes på den måte som Skogselskapet finner formålstjenlig.

§ 2
Fondskapitalen, kr. 500.000.- kan ikke angripes eller forminskes uten etter tillatelse fra Landbruksdepartementet.

§ 3
Rentene av fondet anvendes overensstemmende med § 1 i vedtektene for Det Norske Skogselskap, vedtatt på årsmøtet den 4. Juni 1957.

§ 4
Det Norske Skogselskap gir hvert år Landbruksdepartementet melding om anvendelsen av fondets renter.

§ 5
Reglene trer i kraft straks. Samtidig oppheves de regler for anvendelsen og anbringelsen av lotterimidler tildelt Det Norske Skogselskap som ble fastsatt av Landbruksdepartementet den 27. Oktober 1922.


 

56 Generalmajor Alf Lund og hustrus legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Generalmajor Alf Lund og hustru generalinne Karen Lunds legat til fremme av skogsaken er opprettet i henhold til generalmajorens og generalinnens bestemmelser i gjensidig testament av 17. September 1913 med tilleggstestamenter av 5.-13. November 1917 og 8. Februar 1924 og danner en selvstendig stiftelse, knyttet til Det Norske Skogselskap.

§ 2
Legatets formål er å yde bidrag til fremme av skogsaken.

§ 3
Legatets opprinnelige grunnfond er kr. 30.000.-. Det forøkes således som i § 4 bestemt. Kapitalen er urørlig og anbringes således som til enhver tid for anbringelse av umyndiges midler er bestemt. Med hensyn til regnskap og kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.

§ 4
Avkastningen av legatets kapital tilfaller først legatet, når den dame som ved de i § 1 nevnte testamenter, er avgått ved døden.

§ 5
Legatet bestyres av det til enhver tid fungerende styre i Det Norske Skogselskap. Dog skal forvaltningen av legatets kapital foreløpig, og så lenge den i foregående paragraf nevnte renteberettigede dame lever, være underlagt Oslo Overformynderi, som årlig avlegger regnskap til styret for sin forvaltning.

§ 6
Styret treffer hvert år bestemmelse om anvendelsen av det til disposisjon stående beløp av legatets avkastning. Hvis styret noget enkelt år ikke har funnet grunn eller anledning til å benytte beløpet - helt eller delvis - blir de således oppsamlede renter å anvende i forbindelse med senere års avkastning.


 

57 Nils A. Stangs legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Legatet er opprettet av Nils A. Stang, Vestre Aker, ifølge testamente av 6. Januar 1915 med kodicil av 22. September nestetter.

§ 2
Legatet benevnes " Nils A. Stangs legat til skogbrukets fremme."

§ 3
Legatets kapital er kr. 103.600 - ethundreogtretusensekshundrekroner - . Denne kapital, som aldrig må angripes eller forminskes, skal anbringes på en sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Med hensyn til regnskapsvesen og kontroll forholdes overenstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.

§ 4
Legatets formål er gjennem kapitalens forrentning å bidra til fremme av skogsaken ved såing, planting, grøfting, innførsel av rasjonelle hugstmåter, utdeling av bidrag til dyktige, mindre skogbrukere for gavnlig skogsarbeiders utførelse eller lignende.

§ 5
Legatets renteavkastning må ikke anvendes utenfor Østfold, Akershus og Hedmarks fylker.

§ 6
Legatet står under Det Norske Skogselskaps bestyrelse.

§ 7
For så vidt det Norske Skogselskap går inn, eller dets formål vesentlig forandres, bestemmer Skogselskapets styre med Landbruksdepartementets approbasjon hvorledes legatets midler skal anvendes.


 

58 Skogingeniør N. E. Krogs legat (1908)

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.
Rentene skal fortrinnsvis gå til fremme av skogplanting ved skolebarn eller andre formål som styret bestemmer,

59 Mads W Stangs legat (1909)
STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.
Rentene nyttes fortrinnsvis til vitenskapelig forsøksvirksomhet.


 

60 Grosserer Charles Crawford Tandberg og hustru Ingeborg Alexandras legat

Til fordel for Det Norske Skogselskap.
STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Legatet er opprettet av Charles Tandberg og hustru født Bødtker ifølge deres felles testamente.

§ 2
Legatet skal ifølge bestemmelsene i testamentet benevnes " Grosserer Charles Crawford Tandberg og hustru Ingeborg Alexandra Tandberg, født Bødtkers legat til fordel for Det Norske Skogselskap"

§ 3
Legatet bestyres av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 4
Legatets kapital er kr. 300.000.-, den er anbragt dels i disse faste eiendommer i Frogn: Åstvedt gr.nr. 58 br. Nr. 4 og 14, og Sunbeam, gr.nr. 58, br. Nr. 31, 33, og 34, dels i bankinnskudd og dels i verdipapirer. Legatets kapital må ikke angripes, men kan av styret anbringes på den måte som det finner mest formålstjenlig.

§ 5
Kapitalen forvaltes av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 6
Den til enhver tid disponible renteavkastning anvendes av legatstyret i overenstemmelse med § | i Skogselskapets lover, hvor Skogselskapets formål er angitt således: "Det Norske Skogselskap har som formål å arbeide for rasjonell skogskjøtsel og for reising av ny skog samt å vekke og fremme hos det norske folk forståelsen av skogens samfundsmessige betydning"

§ 7
Skulle Det Norske Skogselskap gå inn eller dets formål vesentlig forandres bestemmer Skogselskapets styre med representantskapets godkjennelse, hvorledes legatets midler skal anvendes.

§ 8
Av legatets årlige avkastning tillegges 10 % kapitalen. Styret har anledning til å forhøye kapitalen med beløp som måtte innkomme ved salg av legatets eiendommer.

(Vedtatt i Skogselskapets styre i møte 16/11 1949)


 

60 Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1
Legatet er opprettet av enkefru Ragna Weidemann, V. Aker., ifølge testamente av 25. Juni 1921.

§ 2
Legatet benevnes "Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat til skogsakens fremme i Norge ".

§ 3
Legatets kapital er kr. 120.000.- ethundreogtyvetusenkroner - . Legatkapitalen er urørlig og anbringes slik som til enhver tid er bestemt fo offentlige stiftelsers midler. Med hensyn til regnskapsvesen og kontroll forholdes overenstemmende med de regler som til enhver tid gjælder for offentlige stiftelsers midler.

§ 4
Legatet staar under Det Norske Skogselskaps bestyrelse.

§ 5
Legatets renteavkastning skal anvendes efter Det Norske Skogselskaps styres nærmere bestemmelse til ophjælp av en fornuftig skogsdrift i landets fattigere distrikter.

§ 6
Forsaavidt Det Norske Skogselskap ophører med sin virksomhet, bestemmer selskapets styre med Landbruksdepartementets approbasjon, hvorledes legatets midler skal anvendes.